Podstawowym warunkiem korzystania ze zwolnienia jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia strefowego. Jednak nie wszyscy podatnicy pamiętają, że zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) podlega dodatkowym ograniczeniom. Niektórych ograniczeń próżno jednak szukać w tekście ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w przepisach dotyczących funkcjonowania stref ekonomicznych. Przykładowo, wyłączenie zwolnienia w odniesieniu do podatników, którzy zrezygnowali z opodatkowania z zastosowaniem skali podatkowej i wybrali podatek liniowy wynika z art. 20 pkt 2 ustawy z 12 listopada o 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1956).

Okoliczność ta pociąga za sobą dwie konsekwencje. Po pierwsze, osoby fizyczne działające na terenie SSE korzystające ze zwolnienia (a więc opodatkowane według skali podatkowej) szybciej wykorzystają limit przysługującej im pomocy publicznej, w porównaniu do osób prawnych. Po drugie, jeżeli osoby takie osiągają dodatkowo dochody z działalności gospodarczej prowadzonej poza terytorium strefy, do opodatkowania tych dochodów również nie mogą stosować podatku liniowego bez konsekwencji w postaci utraty zwolnienia z podatku dochodów osiąganych z działalności prowadzonej w SSE.

Warto podkreślić, że podobny problem dotyczy także zwolnienia dochodów z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, wydatkowanych na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim następującym. Podatnicy rozliczający podatek liniowy nie mogą korzystać również z tego zwolnienia.

dr Janusz Marciniuk, doradca podatkowy Marciniuk i Wspólnicy