W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych należy ujednolicić zasady przeliczania na złote wartości w walutach obcych. Tego zdania jest komisja Przyjazne Państwo, która pracuje nad nowelizacją wprowadzającą jedną generalną zasadę przeliczania.

Propozycje zmian

Waluty obce mają być przeliczane według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, czyli przy zastosowaniu metody określonej dla przedsiębiorców. Dziś zasady przeliczania różnią się w zależności od tego, z jakiego źródła podatnik uzyskuje przychody.

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej przychody przeliczają na złote według kursów z dnia ich otrzymania lub postawienia do dyspozycji, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystały, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przelicza przychody według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Jak wyjaśnia Anna Litwin, doradca podatkowy w Mazars, te same zasady obowiązują w przypadku, przychodów z zagranicy: do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, uzyskiwanych z działalności gospodarczej oraz podatku zapłaconego za granicą i wydatków w walutach obcych nieznajdujących pokrycia w zgromadzonym mieniu. Po zmianach wszyscy podatnicy zyskają jedną metodę do przeliczania różnej kategorii przychodów.

– Nowe rozwiązanie, mimo różnorodności kategorii przychodów, do których będzie mieć zastosowanie, jest trafione, gdyż wyeliminuje zbędne przepisy i uprości stosowanie ustawy o PIT – ocenia Anna Litwin.