Komisja Przyjazne Państwo proponuje w PIT jedną zasadę przeliczania walut obcych. Do wszystkich przychodów właściwa ma być metoda określona dla przedsiębiorców. Osoby fizyczne nie będą musiały zdobywać informacji o kursie stosowanym przez bank.
W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych należy ujednolicić zasady przeliczania na złote wartości w walutach obcych. Tego zdania jest komisja Przyjazne Państwo, która pracuje nad nowelizacją wprowadzającą jedną generalną zasadę przeliczania.

Propozycje zmian

Waluty obce mają być przeliczane według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, czyli przy zastosowaniu metody określonej dla przedsiębiorców. Dziś zasady przeliczania różnią się w zależności od tego, z jakiego źródła podatnik uzyskuje przychody.
Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej przychody przeliczają na złote według kursów z dnia ich otrzymania lub postawienia do dyspozycji, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystały, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przelicza przychody według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
Jak wyjaśnia Anna Litwin, doradca podatkowy w Mazars, te same zasady obowiązują w przypadku, przychodów z zagranicy: do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, uzyskiwanych z działalności gospodarczej oraz podatku zapłaconego za granicą i wydatków w walutach obcych nieznajdujących pokrycia w zgromadzonym mieniu. Po zmianach wszyscy podatnicy zyskają jedną metodę do przeliczania różnej kategorii przychodów.
– Nowe rozwiązanie, mimo różnorodności kategorii przychodów, do których będzie mieć zastosowanie, jest trafione, gdyż wyeliminuje zbędne przepisy i uprości stosowanie ustawy o PIT – ocenia Anna Litwin.Przelew na konto bankowe

Do plusów zmiany należy łatwość zastosowania nowych przepisów.
– W praktyce uzyskanie informacji o średnim kursie NBP może być dla podatnika mniej kłopotliwe niż uzyskanie informacji o kursie faktycznie zastosowanym przez bank – mówi Joanna Michalska, ekspert podatkowy w KPMG.
Należy jednak zwrócić uwagę na sytuację, gdy wynagrodzenie podatnika określone w walucie obcej przekazywane jest na jego polskie konto. Bank przekalkuluje wówczas kwotę dochodu na złotówki po własnym kursie. Podatnik dla celów podatkowych będzie zobowiązany do przeliczenia otrzymanej kwoty przy zastosowaniu kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego, który poprzedził dzień uzyskania przychodu.
– Ponieważ kurs ten może odbiegać od zastosowanego przez bank, wartość faktycznie otrzymanego przychodu w walucie polskiej może różnić się od przychodu, który podatnik wykaże do opodatkowania – mówi Joanna Michalska.
Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy z Rödl & Partner, zauważa, że w początkowym okresie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą mieć trudności przy stosowaniu nowych zasad przeliczania.

Ujednolicenie ustaw

Zmiana oznacza także ujednolicenie rozwiązań przyjętych w ustawie o PIT z przepisami innych ustaw. Marek Kolibski, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii KND & Partnerzy, zwraca uwagę, że w przypadku firm zasada przeliczania walut według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu obowiązuje od stycznia 2007 r. Także w ustawie o rachunkowości od stycznia 2009 r. przyjęto taki kurs jako właściwy dla wyceny przychodu z dnia jego powstania. Podobnie w ustawie o VAT od 1 grudnia 2008 r. przyjęto średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego lub wystawienia faktury.
Nowe zasady przeliczania będą miały zastosowanie również do kosztów uzyskania przychodów.
Trzeba pamiętać, że podstawą obliczenia podatku jest dochód, tj. różnica między przychodem a kosztami jego uzyskania, które również mogą być ponoszone w walucie obcej.