Czy przepis art. 14 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) – Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane – oznacza bezwzględny obowiązek zachowania kolejnej numeracji zapisów dziennika w ciągu całego roku obrotowego (od 1 do n), czy też zasada ta będzie zachowana, jeżeli zapisy dziennika będą kolejno numerowane w skali miesiąca, tj. w każdym miesiącu będą rozpoczynały się od 1?
Ustawa o rachunkowości wymaga (art. 14 ust. 2) spełnienia obowiązku zachowania kolejności w numerowaniu zapisów w dzienniku. Ustawa nie przesądza o formie i strukturze tworzenia numeru, a wymaga jedynie, by zachować kolejność numerowania wszystkich dokonanych zapisów w dzienniku.
Przyjęcie zasady kolejnego numerowania zdarzeń w dzienniku, ale w skali miesiąca, z uwagi na ujmowanie, zapisów chronologicznie w danym okresie sprawozdawczym, gdzie sprawozdania składa się co miesiąc, jest w ocenie Kolegium bezpodstawne. (...)