Stanowiska dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego będą obsadzane w drodze dwuetapowego naboru.
Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić nową procedurę wyłaniania kandydatów na stanowiska dyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego. Jak wynika z opracowanych przez resort założeń do projektu zmian w ustawie o urzędach i izbach skarbowych, konkursy ma zastąpić nabór. W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 15 775) MF poinformowało, że wprowadzenie instytucji naboru umożliwi efektywne obsadzanie stanowisk.
Nabór będzie przeprowadzany w dwóch etapach: pierwszy na podstawie pisemnego opracowania koncepcji realizacji zadań na stanowisku dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego, natomiast drugi na podstawie oceny wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku, predyspozycji, doświadczenia zawodowego, zdolności ogólnych i kierowniczych kandydatów wyłonionych w pierwszym etapie.
O stanowisko dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego będzie mogła ubiegać się każda osoba spełniająca wymagania określone w informacji o naborze, którą minister finansów będzie ogłaszał w Biuletynie Informacji Publicznej MF oraz w miejscu powszechnie dostępnym w urzędach podległych lub nadzorowanych przez ministra. W celu zapewnienia jawności procedury imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, a także informacje o kandydatach wyłonionych w drodze naboru, w zakresie określonym wymaganiami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze, będą stanowiły informację publiczną.