Spór z fiskusem rzadko udaje się zakończyć korzystnie dla podatnika na etapie postępowania podatkowego. Najczęściej sprawy znajdują swój finał w sądzie administracyjnym. Sporządzenie skargi do sądu nie oznacza jednak, że automatycznie sprawa trafi na wokandę. Skarżący nie tylko musi zadbać, aby skarga została sporządzona zgodnie z podstawowymi wymogami formalnymi i z zachowaniem terminu do jej złożenia. Skarga musi dodatkowo zostać opłacona.

Nie każde jednak nieopłacenie wpisu sądowego wywołuje negatywne skutki dla skarżącego. Co prawda opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. Jednak nieopłacenie pisma od razu nie spowoduje automatycznego pozostawienia go bez rozpoznania, a w przypadku skargi automatycznego odrzucenia. Najpierw przewodniczący wezwie osobę wnoszącą pismo, aby uiściła należną opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Jednocześnie w wezwaniu zawiadomi o pozostawieniu pisma bez rozpoznania, jeżeli nie zostanie opłacone we wskazanym czasie. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania.

W przypadku skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia oraz skargi o wznowienie postępowania, nieuiszczenie należnego wpisu mimo wezwania sądu spowoduje ich odrzucenie.

Wpis uiszcza się gotówką do kasy sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy sądu. Końcówki opłat zaokrągla się wzwyż do pełnych złotych. Przy uiszczaniu wpisu należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.

Ważne!

Podatnik może złożyć do sądu wniosek o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje m. in. całkowite lub częściowe zwolnienie z wpisu sądowego

ALEKSANDRA TARKA

aleksandra.tarka@infor.pl