ORZECZENIE

Wojewódzki sąd administracyjny rozstrzygnął wątpliwości związane z interpretacją art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten dotyczy ulgi odsetkowej przy kredytach zaciąganych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podatnik zaciągnął kredyt na zakup mieszkania. W 2004 roku doszło do protokolarnego wydania mieszkania, a 10 maja 2005 r. podpisano umowę notarialną sprzedaży. W zeznaniu za 2004 roku podatnik odliczył od podstawy opodatkowania odsetki z kredytu bankowego. Odmówił sugerowanej przez organ podatkowy korekty, wobec czego zostało wszczęte postępowanie.

Naczelnik urzędu skarbowego określił zobowiązanie za 2004 roku, nie uznając odliczeń od dochodu z tytułu odsetek, ponieważ do skorzystania z odliczeń niezbędne jest posiadanie umowy notarialnej.

Zdaniem strony skarżącej, sprzedaż następuje już przy protokolarnym wydaniu, a akt notarialny to tylko potwierdzenie sprzedaży. Przepis nie wskazuje, kiedy akt notarialny powinien być spisany.

Sąd stwierdził jednak, że tylko podatnik, który spełnił warunki określone w art. 26b ustawy, może skorzystać z ulgi odsetkowej. Wyjątki (ulgi i zwolnienia) należy interpretować w sposób ścisły. Protokolarne wydanie nieruchomości to nie umowa sprzedaży nieruchomości, ponieważ ta wymaga obligatoryjnej formy aktu notarialnego. A zatem ulga odsetkowa przysługuje dopiero od momentu sporządzenia notarialnego aktu przeniesienia własności.

Sygn. akt I SA/Wr 914/07

OLGA STEPASIUK

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte