Z końcem tego roku upłyną przyznane Polsce okresy przejściowe do stosowania preferencyjnych stawek VAT m.in. na żywność i usługi budowlane. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 15591) wyjaśniło, że Dyrektywa 2006/112/ WE nie przewiduje trybu występowania o przedłużenie derogacji akcesyjnych w zakresie preferencyjnych stawek VAT. Jedyną możliwością przedłużenia ich stosowania jest zmiana dyrektywy. Inicjatywa legislacyjna w tym zakresie przysługuje wyłącznie Komisji Europejskiej, dlatego minister finansów wystąpił do niej z prośbą o przygotowanie propozycji legislacyjnej, która umożliwiłaby stosowanie przez Polskę preferencyjnych stawek VAT również po 31 grudnia 2010 r. Ponieważ zmiana dyrektywy wymaga zgody wszystkich państw członkowskich UE, trudno na tym etapie wyrokować o tym, jaka decyzja zostanie podjęta.

Polska może stosować do 31 grudnia 2010 r. stawkę VAT: 0-proc. na dostawę książek i czasopism specjalistycznych; 7-proc. na dostawę przed pierwszym zasiedleniem budynków mieszkalnych oraz świadczenie usług związanych z budową, remontem i przebudową budynków mieszkalnych wykraczających poza budownictwo społeczne; 3-proc. w odniesieniu do dostawy artykułów spożywczych.