Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia o kasach fiskalnych. Od 1 maja 2011 r. kasy fiskalne będą musieli stosować m.in. lekarze i prawnicy. Budżet początkowo straci 250 mln zł na uldze związanej z zakupem kas.
Od 1 maja 2011 r. nowe grupy podatników będą musiały kupić i stosować w swojej działalności gospodarczej kasy fiskalne m.in. prawnicy, lekarze, rzeczoznawcy, detektywi, ochroniarze. Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących opublikowany przez Ministerstwo Finansów.

Rozporządzenie od stycznia

Obecne rozporządzenie w sprawie kas obowiązuje do 31 grudnia 2010 r. To projektowane przez MF ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2011 r., jednak większość zmian, zwłaszcza rozszerzających katalog podmiotów, które muszą stosować kasy obowiązywałaby od 1 maja 2011 r. Trzeba zatem podkreślić, że ministerstwo po raz pierwszy dotrzymało słowa w zakresie wprowadzania nowych przepisów o kasach. Wiceminister finansów Maciej Grabowski, na początku roku w wywiadzie dla „DGP” powiedział, że da nowym podatnikom przynajmniej rok na dostosowanie się do obowiązków związanych z zakupem i stosowaniem urządzeń fiskalnych. Opublikowany projekt spełnia tę obietnicę.

Limity bez zmian

Projekt rozporządzenia o kasach nie przewiduje zmian w zakresie limitów obrotów, po przekroczeniu których przedsiębiorcy muszą stosować urządzenia fiskalne. Do 31 grudnia 2012 r. zachowane zostanie dotychczasowe zwolnienie z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas dla podatników o bardzo małych obrotach, tj. 40 tys. zł. Przedłużone zostaje również obecne kryterium stosowania zwolnienia dla podatników rozpoczynających działalność. Podatnicy ci po przekroczeniu obrotu w wysokości 20 tys. zł tracą prawo do korzystania ze zwolnienia.
Nadal utrzymana zostaje zasada wyłączenia ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas bez względu na osiągniętą wysokość obrotu podatników:
● kontynuujących po 31 grudnia 2010 r. działalność, którzy byli zobowiązani do ewidencjonowania przed tą datą,
● prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego.
Ponadto w projekcie zaproponowano – podobnie jak jest to w obecnych przepisach – że bez względu na wysokość obrotów, obowiązkiem ewidencji przy zastosowaniu kas będą objęte czynności: w zakresie świadczenia usług przewozów osób i ładunków taksówkami, w zakresie pasażerskich przewozów regularnych i nieregularnych, gdzie nie stosuje się cen urzędowych za przejazd oraz przy dostawie zespołów, podzespołów i części zamiennych do samochodów, dostaw elektronicznego sprzętu powszechnego użytku oraz sprzętu fotograficznego, sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, płyt CD i DVD oraz niektórych innych nagranych nośników informatycznych, a także sprzedaży wszelkiego rodzaju paliw płynnych oraz wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.Zwolnienie dla wybranych

W wyniku likwidacji zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas najbardziej licznymi grupami podatników, którzy w przyszłym roku zostaną objęci obowiązkiem stosowania urządzeń fiskalnych, będą świadczący usługi prawnicze, doradcze i pokrewne, medyczne, a także w zakresie kultury, sportu.
W projekcie zrezygnowano również z całej kategorii zwolnień odnoszących się do przedsiębiorców rozliczających się z PIT kartą podatkową. Dotyczy to grup zawodowych, które świadczą np. usługi: ślusarskie, w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych, pobielania kotłów i naczyń, w zakresie kotlarstwa, w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych, hafciarskie, w zakresie bieliźniarstwa, w zakresie gorseciarstwa, krawieckie. Ze zwolnienia nie skorzysta również: kołodziejstwo, bednarstwo, koszykarstwo, wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy, gręplarstwo, kilimiarstwo, witrażownictwo, dziewiarstwo na drutach i szydełkach, repasacja pończoch, modniarstwo.
W przypadku likwidacji zwolnień dla kartowiczów podatnicy wykonujący wymienione czynności będą mogli korzystać ze zwolnienia w przypadku nieprzekroczenia obrotu 40 tys. zł.
W projekcie znalazły się też przepisy, które pozostawiają czasowe zwolnienia dla niektórych przedsiębiorców. Dotyczy to takich kategorii sprzedaży usług lub towarów jak: usługi rolnicze (np. przygotowanie pól do upraw), usługi komunalne i sieciowe (np. w zakresie dostaw energii, gazu, usługi telekomunikacyjne), komunikacja miejska oraz przewozy świadczone przy zastosowaniu rykszy, dorożek, łodzi flisackich na Dunajcu, obozowiska dla dzieci, usługi i sprzedaż przy zastosowaniu automatów (z wyjątkami np. dotyczącymi wyrobów akcyzowych), usługi pocztowe i kurierskie, usługi finansowe, usługi administracji publicznej i ubezpieczeń, usługi w zakresie edukacji, usługi typu statutowego świadczone przez organizacje, usługi notariuszy ewidencjonowane w tzw. repertoriach A i P, inne usługi (np. wynajmowanie i obsługa nieruchomości w całości dokumentowana fakturami).

Ulga na zakup kas

W przypadku rozpoczęcia ewidencji transakcji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w terminach przewidzianych przez prawo podatnik może pomniejszyć podatek lub uzyskać jego zwrot w kwocie stanowiącej 90 proc. kosztów zakupu netto, nie więcej niż 700 zł.
Według wyliczeń MF, konieczność dofinansowania podatnikom zakupu kas spowoduje ubytek w dochodach budżetowych w 2011 roku na poziomie ok. 250 mln zł. Z drugiej strony – jak podkreśla MF – likwidacja tych zwolnień przyczyni się do poprawy ściągalności podatków.
OPINIA
Magdalena Kobos
z Ministerstwa Finansów
Projekt rozporządzenia stanowi kolejny i naturalny krok wypełnienia dyspozycji ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych są zobowiązani do rejestracji obrotu za pomocą kasy fiskalnej. Data obowiązku zainstalowania kasy rejestrującej dla nowej grupy podatników uwzględnia czas na przygotowanie się do zakupu i instalacji kasy. Część wydatków na jej zakup, podobnie jak dotychczas, będzie refundowana – 90 proc. cen zakupu, nie więcej niż 700 zł.
Ewidencja w kasach fiskalnych / DGP