W zakresie opodatkowania u źródła wypłacanych dywidend nie powinno dojść do zmian obecnych zasad, a więc standardu tzw. 5/15 proc., gdzie obniżona stawka w wysokości 5 proc. przysługuje spółce kapitałowej posiadającej co najmniej 10 proc. akcji z prawem głosu spółki wypłacającej dywidendy. W zakresie opodatkowania u źródła transgranicznych odsetek zapewne zajdzie istotna zmiana i obecne zwolnienie odsetek od opodatkowania w państwie źródła zostanie zastąpione typowymi postanowieniami przyjmowanymi w ostatnich latach przez Polskę, a więc zwolnienia dla odsetek od kredytów i pożyczek bankowych oraz udzielanych lub gwarantowanych przez państwo, z jednoczesnym prawem do poboru 5-proc. podatku od odsetek od wszelkich innych kredytów i pożyczek. Zmiany, choć innego rodzaju, mogą dotyczyć kwestii podatku pobieranego u źródła od należności licencyjnych. Obecna stawka w wysokości 10 proc. może zostać zastąpiona niższą stawką – 5 proc., lecz do definicji należności licencyjnych może zostać dodany nowy fragment o płatnościach z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, co rozciągnie prawo do opodatkowania należności licencyjnych także na płatności z tytułu leasingu transgranicznego, np. samolotów leasingowanych ze Stanów Zjednoczonych, a eksploatowanych przez polskich przewoźników lotniczych.

Pozytywną zmianą byłoby dodanie przepisu dotyczącego tzw. innego dochodu, który może być opodatkowany tylko w państwie miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, natomiast wyraźnie negatywną zmianą będzie wprowadzenie klauzuli tzw. Limitation on Benefits, czyli przepisów zapobiegających kupczeniu umowami – podstawowego warunku negocjacyjnego zawsze wymaganego przez USA w nowych umowach podatkowych.

Dr Janusz Fiszer, partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent UW