Na podatniku uzyskującym dochody z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej ciążą określone obowiązki informacyjne. Podatnik jest zobowiązany do powiadomienia urzędu skarbowego m.in. o zaistnieniu w trakcie roku zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do danych zawartych w deklaracji PIT-6. Przepisy podatkowe nie precyzują jednak, czy w takim przypadku urząd skarbowy powinien wydać nową decyzję zwiększającą lub zmniejszającą wysokość zaliczki na podatek dochodowy z działów specjalnych.

Ewelina Bobrus, ekspert podatkowy w Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy, wskazuje, że podatnik osiągający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej do 30 listopada poprzedzającego rok podatkowy przedstawia urzędowi skarbowemu deklaracje PIT-6 o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym.

- Na jej podstawie właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala podatnikowi wysokość miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, którą podatnik uiszcza od stycznia do listopada w terminie do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, w terminie do 20 grudnia roku podatkowego - mówi Ewelina Bobrus.

Nasza rozmówczyni wyjaśnia, że podatnicy w ciągu roku są obowiązani zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni o zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji, zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji oraz rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

- Na tym tle pojawia się wątpliwość, co w takiej sytuacji powinien zrobić organ podatkowy. Praktyka naczelników urzędów skarbowych nie jest w tym zakresie jednolita, tym bardziej iż brakuje przepisu ustawy regulującego wprost taką sytuację - zwraca uwagę nasza rozmówczyni.

Jak wyjaśnia Ewelina Bobrus, zgodnie z pierwszym stanowiskiem, zawiadomienie organu o zmianie rodzaju lub rozmiaru działalności zobowiązuje go do podjęcia odpowiedniego działania poprzez wydanie nowej decyzji określającej wysokość miesięcznej zaliczki. Odmienny pogląd opiera się na założeniu, iż brakuje podstawy prawnej do zmiany decyzji ostatecznej określającej wysokość miesięcznych zaliczek.

- Biorąc pod uwagę wykładnię celowościową wprowadzonego wymogu składania odpowiedniego zawiadomienia, i to w bardzo krótkim terminie siedmiu dni należy opowiedzieć się za pierwszym z przedstawionych rozwiązań. W przeciwnym wypadku za bezcelowe należałoby uznać obowiązek składania informacji w trakcie roku - twierdzi Ewelina Bobrus.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl