Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak należy rozliczyć wypłacone środki z Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE). W analizowanej sprawie, podatniczka 20 października 2004 r. dokonała pierwszej wpłaty na IKE. Wpłaty te kontynuowała co miesiąc przez pięć lat, tj. do 30 listopada 2009 r. Zgromadzone 6609,77 zł wypłaciła po ukończeniu 60 lat, tj. 28 grudnia 2009 r. Według warszawskiej izby, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307) oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jednak w myśl art. 21 ust. 1 pkt 58a lit. a) ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w 2009 roku wolne od podatku są dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego.

Podatniczce przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 58a lit. a) ustawy o PIT, o ile spełnione są wszystkie warunki określone w tym przepisie oraz w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 kwietnia 2010 r. (nr IPPB2/415-72/10-2/AS).