Niezłożenie zeznania podatkowego albo złożenie go po terminie jest wykroczeniem skarbowym podlegającym karze grzywny
Dzisiejszy dzień jest ostatnim na wywiązanie się z obowiązku złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego przez osoby fizyczne w 2009 roku. Zeznania można składać osobiście w godzinach pracy urzędów skarbowych.
W przypadku wysłania rocznego zeznania podatkowego pocztą liczy się data stempla pocztowego. Teoretycznie zatem można nadać PIT w urzędzie pocztowym do północy.
Podatnicy, którzy zdecydują się na przesłanie zeznania drogą elektroniczną (przez internet), również do północy 30 kwietnia 2010 r. muszą otrzymać urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO), aby terminowo złożyć zeznanie. Każdy, kto nie dopełni obowiązku złożenia zeznania lub spóźni się z wysłaniem rocznego PIT, podlega odpowiedzialności karnej skarbowej i może być ukarany grzywną.
Karze grzywny za wykroczenie skarbowe podlega podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia. Przez deklarację należy także rozumieć roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym, czyli roczny PIT.
Granice kary grzywny za wykroczenie skarbowe w 2010 roku wynoszą od 131,70 zł do 26 340 zł. Urząd skarbowy zwykle jednak nałoży grzywnę mandatem karnym. Grzywna nakładana w takim trybie może wynieść maksymalnie 2634 zł. Podatnik musi jednak wyrazić zgodę na przyjęcie mandatu. W przeciwnym przypadku postępowanie karne skarbowe będzie toczyło się na ogólnych zasadach, a finał sprawy znajdzie się w sądzie.
Do 30 kwietnia trzeba również zapłacić podatek. Podatek niezapłacony w terminie staje się zaległością podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę.
Podatnik, który nie uiścił podatku, ale zwykle wywiązuje się z tego obowiązku w terminie, nie będzie podlegał odpowiedzialności karnej skarbowej. Karą grzywny za wykroczenie skarbowe może być ukarany tylko podatnik, który uporczywie nie wpłaca podatku w terminie.
131,70 zł minimalna grzywna za wykroczenie skarbowe
26 340 zł maksymalna grzywna za wykroczenie skarbowe
2634 zł maksymalna grzywna nałożona mandatem karnym