PRZEMYSŁAW POLKOWSKI

doradca podatkowy, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Tak

Ewidencjonowaniu w kasie fiskalnej podlega również kwota refundacji za sprzedane leki.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Natomiast w myśl art. 111 podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z zestawienia przepisów wynika więc, że ewidencjonowaniu w kasie fiskalnej podlega również kwota refundacji za sprzedane leki. Pojawia się jednak problem z terminem wykazania podatku należnego w tej części, gdyż obowiązek podatkowy z tytułu refundacji powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika (art. 19 ust. 21).

Jednym z rozwiązań może być np. interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piekarach Śląskich, który w piśmie z dnia 29 stycznia 2007 r. (nr PP/443/1/2007) stwierdził, że specyfika ewidencjonowania sprzedaży poprzez kasę rejestrującą powoduje, że w miesięcznych raportach fiskalnych figuruje 100 proc. wartości sprzedaży i należny od tego podatek od towarów i usług. Podatek należny na koniec miesiąca dotyczy więc zarówno kwot otrzymanych od klientów, jak i tych, które mają zostać zrefundowane przez NFZ. W związku z odrębnymi uregulowaniami i umowamizawartymi z Narodowym Funduszem Zdrowia apteki otrzymują zwrot części utraconych wpływów z tytułu stosowania obniżonych cen leków. Z uwagi na to, iż jest to dopłata związana ściśle z dostawą określonego towaru, podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednakże zgodnie z art. 19 ust. 21 obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika. W przypadku uznania rachunku bankowego podatnika zaliczką z tytułu dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze obowiązek podatkowy powstaje w tej części. W świetle powyższych przepisów w odniesieniu do specyfiki ewidencjonowania sprzedaży leków na kasie rejestrującej podatnik zobowiązany jest do obliczenia i odprowadzenia podatku VAT w dwóch momentach: w momencie sprzedaży leku, gdzie za podstawę opodatkowania należy przyjąć całość świadczenia należnego od nabywcy, w momencie wpływu na rachunek bankowy podatnika kwoty refundacji przyznanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W praktyce, gdy powstają trudności w omawianej kwestii i podatnicy decydują się na wcześniejsze wykazanie podatku należnego odnośnie do dotacji, powoduje to zaniżenie podatku za okresy, w których rzeczywiście powstał obowiązek podatkowy. Urząd jednak nie będzie miał podstaw do zastosowania 30 proc. sankcji.

(EW)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 29 ust. 1, art. 19 ust. 21, art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).