Podatnik jest rozwodnikiem. Byli małżonkowie posiadają wspólne dziecko. Władzę rodzicielską po rozwodzie wykonują oboje rodzice, ale dziecko ma miejsce zamieszkania przy matce. Ojciec płaci alimenty i spotyka się z córką. Czy może w związku z tym odliczyć połowę ulgi na dziecko?

Tak. Począwszy od zeznań podatkowych składanych za 2009 rok kwotę ulgi prorodzinnej nalicza się za każdym miesiąc, w którym podatnik spełniał prawo do ulgi. W przypadku rodziców, wymogiem tym jest wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli oboje rodzice po rozwodzie sprawują władzę rodzicielską, oznacza to, że oboje mają prawo skorzystać z odliczenia. Odliczeniu od podatku podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, tj. 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko.

Podatnicy wychowujący dzieci powinni pamiętać, że roczna kwota odliczenia dotyczy łącznie obojga rodziców. Zasada ta dotyczy również rodziców po rozwodzie, czy też będących w separacji. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie mówi, że rodzice przysługującą im wspólnie roczną kwotę ulgi mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnie ustalonej proporcji. Podatnik ma zatem prawo do połowy ulgi, ewentualnie byli małżonkowie mogą umówić się co do innego podziału kwoty odliczenia. Istotne jest aby kwota odliczona przez oboje rodziców nie przekroczyła łącznie rocznego limitu ulgi, tj. kwoty 1112,04 zł.
Wiedzieć trzeba, że przepis art. 27f ust. 3 ustawy PIT, dotyczący podziału miesięcznego odliczenia na dni, obejmuje wyłącznie sytuacje, gdy w trakcie miesiąca dziecko zostaje przekazane spod opieki rodziców pod opiekę innej osoby, albo do rodziny zastępczej. Zasada ta nie dotyczy rodziców, którzy osobno wychowują dzieci np. na skutek orzeczenia rozwodu. Oznacza to, że liczba dni, podczas których jeden z rodziców faktycznie opiekował się dzieckiem nie wpływa na miesięczną kwotę odliczenia.

Podstawa prawna
Art. 27f ust. 1, ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 51, poz. 307).

Reklama