Podatnik, który sprzedając nieruchomość, poniósł wydatki na firmę pośredniczącą, może przychód pomniejszyć o koszty pośrednictwa.
Izba Skarbowa w Poznaniu wyjaśniła, które koszty można uwzględnić w rozliczeniu podatkowym przy sprzedaży nieruchomości. Podatnik odziedziczył po zmarłym ojcu w 1996 roku część nieruchomości. W 2008 roku dokonano działu spadku, w wyniku czego nabył za spłatą pozostałą część nieruchomości. W 2009 roku, korzystając z usług firmy pośredniczącej, sprzedał nieruchomość. Musiał też zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).
Poznańska izba przypomniała, że za datę nabycia nieruchomości, gdy była ona przedmiotem działu spadku, uważa się datę, w której przeniesiono własność nieruchomości na nowego właściciela. Będzie to 2008 rok. Do rozliczenia PIT sprzedaży nieruchomości nabytej w 2008 roku należy stosować ustawę o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307) w brzmieniu obowiązującym w latach 2007–2008.
Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia m.in. nieruchomości nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn.
W konsekwencji przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości podatnik może pomniejszyć o koszty, tj. o zapłacony PCC, wydatki na pośrednika oraz wysokość spłat poniesionych na rzecz spadkobierców.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 kwietnia 2010 r. (nr ILPB2/415-44/10-5/WM).