Jeżeli środek trwały został ulepszony, to jego wartość początkową powiększa się o sumę wydatków na ulepszenie. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy suma wydatków poniesionych na ten cel w danym roku podatkowym przekracza 3,5 tys. zł, a wydatki powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania.

W przypadku planowanego ulepszenia dokonywanego, kiedy przewidywane koszty ulepszenia mają w sumie przekroczyć 3,5 tys. zł, ale są ponoszone etapami na przestrzeni danego okresu, uzasadnione jest zawieszanie nakładów ponoszonych na ulepszenie do czasu, kiedy ulepszanie środka trwałego zostanie zakończone. Dopiero wówczas zwiększa się wartość początkową ulepszonego środka trwałego o kwotę wydatków poniesionych na ulepszenie.

Nie ma podstaw prawnych do amortyzowania zwiększonej wartości początkowej uwzględniającej jedynie pierwszy wydatek na ulepszenie lub kilka kolejnych, w łącznej kwocie nieprzekraczającej limitu, nawet w sytuacji gdyby przy poniesieniu tego pierwszego wydatku lub wydatków na ulepszenie w kwocie niższej niż 3,5 tys. zł, wiadomo było już, że w sumie w roku na ulepszenie danego środka trwałego będą poniesione wydatki w kwocie zobowiązującej do ujęcia jej w wartości początkowej tego środka.

Jeśli natomiast planowane wydatki, zgodnie z wiedzą podatnika, nie przekroczą limitu w roku podatkowym lub nie ma możliwości, aby przewidzieć roczne koszty ulepszeń środka trwałego, to należy zaliczyć każdy kolejny wydatek do kosztów uzyskania przychodów, aż do momentu, gdy ich suma przekroczy limit. Wówczas należy skorygować koszty uzyskania przychodów o sumę wydatków poniesionych na ulepszenie tego samego środka trwałego i powiększyć o nią wartość początkową tego środka.