Osoby mające zaległości w należnościach na rzecz Skarbu Państwa często decydują się na przekazanie swojego majątku innym osobom, zwłaszcza rodzinie. W ten sposób chcą uniknąć egzekucji należnych kwot. Ta sytuacja się jednak zmieni.

Ministerstwo opublikowało założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przewiduje on m.in. wprowadzenie przepisów, które pozwolą na ściąganie należności dłużnika od innych właścicieli jego majątku.

Obecnie nie są uregulowane procedury dochodzenia należności pieniężnych zabezpieczonych rzeczowo w postaci hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego od osoby, na którą przeniesiona została własność rzeczy obciążonej jednym z tych praw zastawniczych. Resort finansów zaproponował dodanie w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji regulacji przewidujących, że dochodzenie należności pieniężnych zabezpieczonych rzeczowo będzie możliwe w egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko zobowiązanemu, na majątku którego ustanowione zostało zabezpieczenie rzeczowe. W toku tej egzekucji organ egzekucyjny uprawniony byłby do zajęcia przedmiotu zabezpieczenia rzeczowego.

Jednocześnie wraz z dokonaniem zajęcia przedmiotu zastawu skarbowego lub hipoteki przymusowej organ egzekucyjny będzie musiał wystąpić do wierzyciela o nadanie temu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu egzekucji przeciwko aktualnemu właścicielowi przedmiotu zastawu skarbowego lub hipoteki przymusowej. Odpowiedzialność nowego właściciela będzie ograniczona do przedmiotu zabezpieczenia. Klauzula miałaby formę postanowienia, na które służyłoby zażalenie podmiotowi, przeciwko któremu została nadana ta klauzula.

Ważne

Nowe przepisy mają skrócić procedurę dochodzenia wierzytelności z przedmiotu obciążonego prawem zastawniczym od dłużnika rzeczowego