Osoba, która wykazała nadpłatę w zeznaniu podatkowym za 2009 rok, może wybrać formę zwrotu pieniędzy. Fiskus może je np. przekazać na konto podatnika lub wypłacić w kasie urzędu.
Podatnicy, którzy w deklaracji wykazali bądź wykażą nadpłatę podatku, powinni pamiętać, że sami mogą wybrać sposób, w jaki urząd wypłaci im należne pieniądze.
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) przewiduje, że zwrot nadpłaty następuje w jednej z dwóch form:
● na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta obowiązanego do posiadania rachunku bankowego,
● w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent nie są zobowiązani do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy, jeżeli został podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym (aktualizacyjnym) – formularz NIP-3 lub NIP-1.
Zwrot nadpłaty w gotówce urząd skarbowy może zrealizować w formie przekazu pocztowego lub wypłaty z kasy urzędu skarbowego, a także w kasie banku lub innej instytucji, z którą urząd zawarł umowę na świadczenie usług w zakresie obsługi kasowej.
Podatnik, który nie ma obowiązku posiadania rachunku bankowego, w tym nieprowadzący ksiąg rachunkowych lub podatkowych, ma prawo wyboru formy zwrotu nadpłaty podatku. Może wybrać między formą bezgotówkową a gotówkową. Przed dokonaniem zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy podatnik może wskazać (pisemnie lub ustnie) wybraną przez siebie formę jej zwrotu (gotówka w kasie lub przekaz pocztowy).
Decydując się na formę zwrotu nadpłaty PIT, trzeba pamiętać, że jeżeli chcemy otrzymać zwrot za pomocą przekazu pocztowego, nadpłata będzie pomniejszona o koszty jej zwrotu. Gdy chcemy otrzymać zwrot na rachunek bankowy, konieczne będzie wskazanie lub zaktualizowanie w zgłoszeniu NIP numeru osobistego rachunku bankowego. Natomiast gdy chcemy otrzymać zwrot w kasie urzędu (banku), trzeba pamiętać o osobistym stawieniu się do odbioru nadpłaty.
16 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok