Podatnicy, którzy wykazali nadpłatę w PIT, powinni ją otrzymać w ciągu trzech miesięcy. Osobom, które złożyły zeznanie 30 kwietnia, fiskus musi zwrócić pieniądze do 30 lipca.
Jutro, 30 lipca, podatnicy, którzy złożyli 30 kwietnia zeznanie za 2009 rok i wykazali w nim nadpłatę, muszą otrzymać pieniądze z urzędu skarbowego. Organ podatkowy na zwrot nadpłaty ma trzy miesiące od momentu złożenia przez podatnika zeznania. Jeśli podatnik korygował PIT po 30 kwietnia, termin trzymiesięczny liczony będzie od momentu złożenia poprawionej deklaracji.
Jeśli fiskus nie wypłaci pieniędzy w terminie, podatnik ma prawo go ponaglić. Przy wypłacie nadpłaty po terminie podatnikowi będą przysługiwały odsetki za każdy dzień zwłoki, które wynoszą obecnie 10 proc. w skali roku.

Przekazanie pieniędzy

Zwrot nadpłaty wynikającej z zeznania podatkowego jest obowiązkiem urzędu skarbowego. Joanna Aleksiejczuk, konsultant w MDDP, podkreśla, że podatnik nie jest zobowiązany do podejmowania szczególnych działań mających na celu jej odzyskanie w sytuacji, gdy brak jest zastrzeżeń ze strony urzędu dotyczących prawidłowości sporządzenia zeznania.
Jeśli jednak wystąpią problemy z otrzymaniem nadpłaty w ustawowym terminie, tj. trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania (w przypadku korekty zeznania w terminie trzech miesięcy od złożenia korekty), podatnik może zwrócić się do urzędu skarbowego w formie pisemnej o wyjaśnienie przyczyn nie do otrzymania terminu.
W przypadku nadpłaty wynikającej z korekty zeznania podatkowego podatnik powinien pamiętać, że do korekty zeznania zobowiązany jest dołączyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty.
– Jedynie na podstawie tak złożonego kompletu dokumentów urząd zobowiązany jest dokonać zwrotu nadpłaty we wskazanym terminie – stwierdza Joanna Aleksiejczuk.

Przyczyny opóźnienia

Niedokonanie zwrotu może wiązać się z prowadzonymi przez urząd czynnościami sprawdzającymi, jeśli występują zastrzeżenia co do prawidłowości sporządzonego zeznania podatkowego. Nadpłacone kwoty mogą być też zaliczone z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, o ile zaległości takie istniały na dzień stwierdzenia nadpłaty, lub na poczet bieżących należności podatkowych. Jeżeli na podatniku nie ciążą zaległości, odsetki i bieżące zobowiązania, organ podatkowy dokonuje zwrotu nadpłaty z urzędu, chyba że podatnik zrezygnuje z bezpośredniego zwrotu i złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań.Nadpłata, która nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, czyli 8,80 zł – jak wyjaśnia Joanna Aleksiejczuk – podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych. W razie braku takich zaległości organ podatkowy również z urzędu dokonuje zaliczenia tej nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi z wnioskiem o jej zwrot. W praktyce, aby przyspieszyć zwrot, należy zadbać o to, aby urząd dysponował aktualnym numerem rachunku bankowego.
– Jeżeli dane te są nieaktualne lub nie został podany numer rachunku, należy liczyć się z tym, że nadpłata dotrze do podatnika później – mówi Marek Jarocki, menedżer w Ernst & Young.

Prawo do odsetek

Kiedy urząd skarbowy nie zwróci podatnikowi nadpłaconego PIT w ustawowym terminie, podatnik może domagać się odsetek na podstawie art. 78 Ordynacji podatkowej. Odsetki wynoszą tyle, ile karne odsetki za zwłokę w uiszczaniu zaliczek na podatek.
– W razie opóźnienia w zwrocie odsetki liczy się od dnia złożenia zeznania do dnia zwrotu nadpłaty – podkreśla Gabriela Nowicka, prawnik w Auxilium.
Ekspert dodaje, że urząd może nie zwrócić pieniędzy, gdy znajdzie błąd. Warto też wiedzieć, że otrzymanie nadpłaty nie pozbawia prawa do złożenia korekty. Wówczas albo zwracamy nadwyżkę, albo otrzymamy dodatkowy zwrot.
OPINIA
Beata Sarna, komisarz skarbowy w Izbie Skarbowej w Krakowie
Istnieją sytuacje, kiedy urząd może nie zwrócić podatnikowi pieniędzy lub zwróci je w późniejszym terminie. Stanie się tak, gdy: podatnik ma zaległości lub bieżące zobowiązania; nadpłata nie przekracza kosztów upomnienia egzekucyjnego, tj. 8,80 zł; zeznanie zostało skorygowane lub występują wątpliwości co do jego poprawności; podatnik podał błędne dane adresowe lub zmienił numer rachunku bankowego.