Jeśli egzekucja z majątku osobistego podatnika okaże się bezskuteczna, naczelnik urzędu ściągnie należności z majątku małżonka bez wystawiania nowego tytułu wykonawczego.
Ministerstwo Finansów opublikowało założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Celem nowelizacji jest m.in. poprawienie efektywności egzekucji oraz odciążenie komórek egzekucyjnych w urzędach skarbowych.
Jedno z proponowanych rozwiązań dotyczy ściągania należności od małżonków. Obecnie wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy wyłącznie na jedną osobę w przypadku niewywiązywania się przez nią z obowiązków podlegających egzekucji administracyjnej. Na dzień wystawienia tytułu wykonawczego wierzycielowi nie jest znany majątek zobowiązanego, z którego przeprowadzi się egzekucję (czy z majątku osobistego, czy z majątku wspólnego małżonków). Jeżeli okaże się, że egzekucję należy przeprowadzić z majątku wspólnego (bądź ustanowić na nim hipotekę przymusową), dotychczasowe postępowanie egzekucyjne jest umarzane, czynności egzekucyjne są uchylane, a następnie wystawia się tytuł wykonawczy na oboje małżonków. Te przepisy mają być zmienione.
Resort finansów proponuje wprowadzenie obowiązku wystawienia przez wierzyciela tytułu wykonawczego na oboje małżonków w przypadkach, gdy egzekucja:
● ma być prowadzona w celu wyegzekwowania należności pieniężnej, za którą odpowiedzialność ponoszą małżonkowie z majątku wspólnego oraz z ich majątków osobistych,
● ma być lub jest prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko zobowiązanemu pozostającemu w związku małżeńskim, który stanowiłby podstawę do prowadzenia egzekucji z majątku osobistego oraz majątku wspólnego małżonków w granicach odpowiedzialności, jaką ponoszą oni z tego majątku.
W tym ostatnim przypadku małżonek będzie miał prawo zgłoszenia sprzeciwu w sprawie prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka. Na wniesienie sprzeciwu małżonek dłużnika będzie miał 14 dni.