Przyczyny zmian

Dane resortu finansów nie wskazują, jakie czynniki spowodowały spadek liczby kontroli długotrwałych. Szymon Daszuta, doradca podatkowy w kancelarii Salans, przypuszcza, że oprócz usprawnienia procesu kontroli podstawową przyczyną tego stanu rzeczy było wejście w życie w marcu 2009 r. wielu istotnych ograniczeń co do liczby i czasu kontroli przewidzianych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W tym zakresie zwrócić uwagę należy w szczególności na przepisy, zgodnie z którymi kontrole wszczęte i niezakończone do marca 2009 r. (które były prowadzone na podstawie wcześniejszych, mniej rygorystycznych przepisów) musiały zostać zakończone w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie marcowej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Na długość czynności inspektorów skarbowych z pewnością wpływ miała także poprawa typowania podmiotów do kontroli oraz dysponowanie coraz nowocześniejszymi narzędziami do sprawdzania podatników, np. programami komputerowymi.

Będzie mniej kontroli

Na zmniejszenie liczby kontroli długotrwałych powinny wpłynąć zmiany przepisów ustawy o kontroli skarbowej, które wejdą w życie za ponad trzy miesiące. Joanna Patyk podkreśla, że ustawodawca dokonał zmiany art. 24 ustawy o kontroli skarbowej. Z nowelizacji wynika, że w przypadku kontroli długotrwałych, tj. takich, których okres trwania przekroczył sześć miesięcy, licząc od momentu wszczęcia postępowania kontrolnego, nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, począwszy od dnia przekroczenia tego terminu. Ustawodawca doprecyzował też, że nie dotyczy to opóźnień, do których przyczynił się sam kontrolowany lub jego przedstawiciel, a także sytuacji gdy opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od kontrolującego. Nowelizacja ustawy wejdzie w życie 1 lipca 2010 r. i zapewne także przyczyni się do zmniejszenia czasu trwania kontroli skarbowych.

6 miesięcy to minimalny okres prowadzenia kontroli długotrwałej