Współwłaściciel niekorzystający z ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości musi opłacić cały podatek, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 14042/10).

W ocenie MF nie ma podstaw do zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w ten sposób, że gdy jeden ze współwłaścicieli korzysta z ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, drugi obciążony byłby podatkiem tylko od tej części powierzchni, która odpowiada wysokości jego udziału we współwłasności. Zmiana taka byłaby sprzeczna z istotą odpowiedzialności solidarnej dłużników.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje solidarny obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości przez współwłaścicieli. Oznacza to, że każdy ze współwłaścicieli działki jest zobowiązany do uiszczenia całej kwoty podatku, a zapłata dokonana przez jednego bądź kilku ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych z obowiązku zapłaty.

Jak wyjaśniło MF, na podstawie Ordynacji podatkowej do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się m.in. przepis art. 373 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim zwolnienie z długu względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników. Pojęcie zwolnienia z długu może przybrać postać podmiotowego zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania. Zatem współwłaściciel niezwolniony z obowiązku zapłaty podatku w dalszym ciągu jest zobowiązany do spełnienia świadczenia w pełnej kwocie.