Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, to zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.), obowiązek podatkowy od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Jak wyjaśnił w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. akt I SA/Ol 593/09, prawomocny), w myśl tego przepisu współwłaścicielami mogą być małżonkowie (w omawianej sprawie wynikało to z rejestru gruntów).

Adam Hellwig, starszy menedżer w PricewaterhouseCoopers, wyjaśnia, że z punktu widzenia fiskusa nie jest istotne, kto wykona zobowiązanie podatkowe, przy czym wykonanie zobowiązania przez któregokolwiek zobowiązanego zwalnia z obowiązku pozostałych współwłaścicieli. Co więcej, w przypadku osób fizycznych zobowiązanie podatkowe powstaje na podstawie decyzji ustalającej, którą wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Z wyroku WSA w Olsztynie wynika, że decyzja taka musi zostać doręczona każdemu z małżonków. Nie wystarczy wymienić w decyzji obojga małżonków, ale konieczne jest jej doręczenie każdemu osobno.

Zdaniem Adama Hellwiga pogląd sądu jest jak najbardziej uzasadniony.

– Potwierdzają to przepisy Ordynacji podatkowej, które stanowią, że w przypadku decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe podatnikom, którzy – zgodnie z odrębnymi przepisami – ponoszą odpowiedzialność solidarną, odpowiedzialnymi solidarnie są podatnicy, którym doręczono decyzję – tłumaczy ekspert.

Dodaje, że w konsekwencji należy uznać, że podatnik, któremu nie doręczono decyzji ustalającej, nie jest odpowiedzialny solidarnie, czyli nie można od niego skutecznie wyegzekwować podatku. Niezbędnym warunkiem wyegzekwowania podatku od współwłaścicieli jest doręczenie decyzji każdemu z nich.