Transakcje zawierane przez zagraniczne firmy inwestycyjne będą zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych.
Podpisana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego nowelizacja ustawy z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zrównuje sytuację podatkową międzynarodowych firm inwestycyjnych z polskimi instytucjami w zakresie sprzedaży instrumentów finansowych, np. akcji.
Zgodnie z nowymi przepisami, zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) będą podlegały umowy sprzedaży instrumentów finansowych, dokonywanych w ramach rozliczeń między zagranicznymi firmami inwestycyjnymi, które kupują je w Polsce na własny rachunek w celu dalszej odsprzedaży, a ich klientami zagranicznymi. Obecnie przepisy zwalniają z podatku od czynności cywilnoprawnych zakup instrumentów finansowych przez zagraniczne firmy, natomiast nie przewidują zwolnienia z podatku dla zawieranych za granicą umów przeniesienia papierów na rzecz ich klientów. Skutkuje to tym, że podmioty zagraniczne nabywające na polskim rynku instrumenty finansowe nie mają pewności, czy będą one zwolnione z podatku w przypadku dalszej odsprzedaży. Zwolnienie z podatku będzie miało zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotem umowy będą prawa majątkowe będące instrumentami finansowymi nabytymi w Polsce przez te firmy w obrocie zorganizowanym.
Nowelizacja wprowadziła również ujednolicone zasady ustalania opodatkowania PCC umów sprzedaży zawieranych między rezydentami i nierezydentami. Podstawą opodatkowania bez względu na to, czy umowę zawierają rezydenci czy też nierezydenci, stanowić będzie wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Zmiany mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia nowelizacji w dzienniku ustaw.