ORZECZENIE

Spółka kupuje towar w Chinach i sprowadza go do Polski, do składu celnego. Towar jest objęty procedurą składu celnego, ale nie jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski. Następnie spółka sprzedaje ten towar do kontrahenta z Ukrainy. Zdaniem spółki wywóz towaru nie podlega opodatkowaniu, ponieważ nie powstaje obowiązek celny. Naczelnik urzędu skarbowego uznał stanowisko spółki za prawidłowe, ponieważ zgodnie z art. 36 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) objęcie towarów procedurą celną, która nie powoduje skutków celnych, oznacza, że nie są one opodatkowane VAT. Spółka ponadto nie ma obowiązku wykazania eksportu, gdy wywozi towary ze składu celnego.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak dyrektor izby skarbowej, który zmienił z urzędu postanowienie naczelnika. Dyrektor stwierdził, że teren składu celnego należy traktować jako teren kraju, a zatem przywóz towarów z Chin należało uznać za przywóz na terytorium UE. Co prawda, nie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu, ale wywóz tych towarów należy traktować jak eksport opodatkowany VAT.

WSA po rozpoznaniu sprawy przyznał rację podatnikowi. Dyrektor izby skarbowej nie określił podstawy prawnej, z której wynikałoby, że sprowadzenie towaru spoza Unii do składu celnego i następnie sprzedaż poza UE podlega opodatkowaniu VAT. Sąd uznał, że naczelnik urzędu skarbowego właściwie dokonał interpretacji przepisów.

Sygn. akt III SA/Wa 1459/07

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl