Jeżeli firma otrzyma w formie darowizny środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, musi je w odpowiedni sposób wycenić, a także rozliczyć w księgach rachunkowych jako przychód. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w przypadku nieodpłatnego nabycia takich składników majątku wartość początkową ustala się biorąc pod uwagę ceny takich samych lub podobnych przedmiotów. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o rachunkowości w tym przypadku ustaloną wartość ujmuje się jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Następnie zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych równomiernie do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

Przyjęcie do użytkowania otrzymanego w formie darowizny środka trwałego należy więc zaewidencjonować zapisem: strona Wn konta 010 Środki trwałe, strona Ma konta 840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów. Miesięczny odpis amortyzacyjny: strona Wn konta 400 Amortyzacja, strona Ma konta 050 Umorzenie środków trwałych.

Natomiast zaliczenie do pozostałych przychodów operacyjnych odpowiedniej wartości (równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych) może być zaksięgowane w następujący sposób: strona Wn konta 840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów, strona Ma konta 766 Pozostałe przychody operacyjne.

Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl