Osoby niepełnosprawne lub osoby, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, mogą w ramach ulgi rehabilitacyjnej pomniejszyć swój dochód o wydatki poniesione w roku podatkowym na przewodnika. Co istotne, tego typu wydatków nie trzeba w sposób szczególny dokumentować. Odliczenie z tytułu opłacania przewodnika osoby niewidomej lub z niepełnosprawnością narządu ruchu jest limitowane. Od dochodu można odliczyć maksymalnie 2280 zł rocznie. Jednak gdy urząd skarbowy poprosi podatnika o potwierdzenie, że faktycznie poniósł wydatki na przewodnika, podatnik będzie musiał udowodnić, że takie koszty poniósł. Jakie dokumenty można wtedy przedstawić? Przykładowo wyciąg z banku, jeśli przelewamy środki na konto przewodnika. Ponadto przewodnik jako świadek może poświadczyć w urzędzie, że pobierał wynagrodzenie za pomoc niepełnosprawnemu. Przewodnik jednak będzie musiał pamiętać, że jeśli przyzna się, że pobrał pieniądze od niepełnosprawnego, fiskus może sprawdzić, czy takie wynagrodzenie wykazał w swoim zeznaniu podatkowym. Wpłata z tego tytułu stanowi opodatkowany dochód przewodnika.

Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama, przypomina, że do wydatków rehabilitacyjnych należą m.in. wydatki na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł. Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie z wyjątkiem wydatków, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 7, 8 i 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

– Wydatki m.in. na opłacenie przewodników wymienionych osób mogą być odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej bez konieczności posiadania dokumentów stwierdzających ich poniesienie – stwierdza Paweł Małecki.

Odliczenia dokonamy, jeżeli spełnione są ustawowe przesłanki uprawniające do ulgi.

64 dni zostały do rozliczenia PIT za 2009 rok