Minister finansów wydał ogólną interpretację podatkową w zakresie rozliczania diet z tytułu odbywania podróży służbowych przez osoby zatrudnione na stanowisku kierowcy. Wyjaśnił też, jak diety rozliczą przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe.

Zdaniem ministra pracownikowi cel podróży służbowej określa pracodawca w poleceniu odbycia podróży służbowej. W odniesieniu do przedsiębiorcy istotnym kryterium dla uznania wyjazdu za podróż służbową powinno być ustalenie, czy wyjazd ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zatem istnieje konieczność wyłączenia z kosztów podatkowych wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą, ale tylko w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom. Oznacza to, że osobom tym przysługuje prawo uwzględniania w kosztach uzyskania przychodu wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tj. do wysokości diet przysługujących pracownikom.

Okoliczność, że istotą prowadzonej działalności gospodarczej jest wykonywanie usług transportowych, nie wyklucza możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wartości diet stanowiących ekwiwalent pieniężny przeznaczony na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej, tak na obszarze kraju, jak i poza jego granicami. Nie znajduje uzasadnienia stanowisko, że jedynie podróże mające na celu czynności incydentalne spełniają wymogi podróży służbowych, natomiast realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (w tym przypadku usług transportowych) nie wchodzi w zakres podróży służbowych.

W związku z tym osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług transportowych są podatnikami, do których wskazane regulacje prawne mają również zastosowanie.

Interpretacja ogólna ministra finansów z 15 lutego 2010 r. (nr DD2/ 033/259/PMN/09/1113).