W 2010 roku urzędy kontroli skarbowej skupią się na walce z przestępcami skarbowymi. Sprawdzani będą ci, którzy używają kas fiskalnych, ukrywają dochody i działają w sieci. Urzędnicy planują również skuteczniejsze egzekwowanie należności podatkowych.
Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów opracował wykaz zadań dla kontroli skarbowej na 2010 rok. Taki plan publikowany jest co roku i stanowi dla podatników jedno z cenniejszych źródeł informacji o tym, co znajdzie się w kręgu zainteresowania fiskusa w danym roku. Priorytety działań urzędów kontroli skarbowej (UKS) zostały ustalone w podobny sposób jak w planie na 2009 rok.
Urzędnicy skupią się na przestępstwach skarbowych związanych m.in. z akcyzą i VAT. Równie uważnie będą śledzić transakcje między podatnikami, także w wymiarze międzynarodowym, np. między podmiotami powiązanymi. Wszystko po to, aby zapobiec przerzucaniu dochodów za granicę.
Urzędnicy UKS będą dokładnie sprawdzać podatników pod kątem uchylania się od opodatkowania lub zatajania przychodów. Na szeroką skalę mają być prowadzone kontrole przedsiębiorców stosujących kasy fiskalne.
Kontynuowane będą czynności kontrolne w stosunku do podatników zajmujących się handlem w internecie.

Wyroby akcyzowe

Najważniejszymi kierunkami działań kontroli skarbowej w 2010 roku będą kontrole w zakresie opodatkowania obrotu wyrobami akcyzowymi, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu paliwami płynnymi. Uwaga będzie zwracana m.in. na obrót paliwami płynnymi dokonywany przez zorganizowane grupy, a także na stacje benzynowe.
Kontrole nie ominą też podmiotów uczestniczących w przestępstwach karuzelowych. W tym zakresie planowana jest wymiana informacji i współpraca ze skarbówką z innych krajów UE.

Szara strefa

Urzędnicy zajmą się także ściganiem podatników działających w szarej strefie. Działania fiskusa mają objąć ukrywanie dochodów przez zarejestrowane firmy oraz niezarejestrowaną działalność gospodarczą. Ma to na celu ograniczenie utraty dochodów państwa z tytułu niezapłaconych podatków oraz zapobieganie nierównym warunkom dla działalności prowadzonej przez rzetelnych podatników.
Działania kontrolne wobec podatników zarejestrowanych i zobowiązanych do prowadzenia kas rejestrujących będą polegać nie tylko na sprawdzeniu prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas, ale także ostatecznie zmierzać do dokonania rozliczeń z budżetem państwa przez dany podmiot.
Planowane jest także prowadzenie systematycznych działań mandatowych, w szczególności skierowanych na ujawnienie nieprawidłowości w ewidencjonowaniu obrotów w kasach rejestrujących. Działania te będą podejmowane także w formie doraźnych akcji w okresach wzmożonego obrotu w punktach gastronomicznych (w tym klubach, dyskotekach), usługowych i handlowych (okres wakacyjny, ferie zimowe).Ukrywanie dochodów

Nasilone mają być kontrole osób uzyskujących dochody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Efektywność tego typu postępowań będzie zapewniona poprzez skuteczniejsze rozpoznanie obszarów występowania nieujawnionych źródeł przychodów oraz pozyskiwanie źródeł informacji o dochodach i wydatkach podatników.
Resort finansów zapowiada także, że w 2010 roku będą kontynuowane postępowania przygotowawcze w zakresie tzw. oszustw podatkowych, nierzetelnego prowadzenia ksiąg i ewidencji, wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami lub rachunkami oraz przestępstw skarbowych dokonywanych za pomocą internetu.
W przypadku internetu w planie kontroli określono oddzielny punkt. Szeroko wdrażana będzie opracowana metodologia identyfikacji podmiotów i ich typowania do kontroli za pomocą analitycznych narzędzi informatycznych i monitorowania internetu.
OPINIE
Dr Janusz Fiszer
partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent UW
Wydaje się, że w większości przypadków priorytety kontroli skarbowych są prawidłowe i racjonalne. Uzasadnione są kontrole w zakresie opodatkowania obrotu wyrobami akcyzowymi, ze specjalnym uwzględnieniem obrotu paliwami płynnymi – tam bowiem od dawna dochodzi do nadużyć na największą skalę. Podobna ocena dotyczy ujawniania i zwalczania tzw. szarej strefy, a także przypadków wyłudzania zwrotu VAT.
Agnieszka Tałasiewicz
partner w Ernst & Young
Priorytety kontroli skarbowej na 2010 zaskakują tym, że... nie zaskakują i w dużej mierze powtarzają zadania, które przyjmowano w latach ubiegłych. Stąd dla właściwej realizacji celów UKS istotne będą dwa elementy. Po pierwsze, skuteczność działań – skoro od lat powtarzają się te same obszary kontroli, to może skuteczność jest niewystarczająca. Po drugie, czy jeśli wśród najważniejszych zadań są tematy, które w skali globalnej przybierają rangę priorytetów (transfer zysków pomiędzy podmiotami powiązanymi), to nasze organy skarbowe zostaną przygotowane do prowadzenia takich kontroli przez szkolenia, zbudowanie sieci kontaktów, dostęp baz danych itp. pozwalających ustalać właściwy poziom cen transferowych. I to określiłabym mianem priorytetów UKS.
Rafał Mikulski
adwokat w firmie doradczej MDDP
W kontekście najważniejszych zadań dla UKS na 2010 rok wątpliwości budzi wyodrębnienie niektórych aspektów, np. formułowanie celów kontroli, procedur z zakresu cen transferowych w formie zadaniowej – zapis ten jest mało konkretny. Ponadto, zakwestionować należy koncentrowanie się na ściganiu nierzetelnego prowadzenia ksiąg i ewidencji. Nadzieję budzi zapowiedź wdrożenia metodologii identyfikacji podmiotów i ich typowania do kontroli przy pomocy odpowiednich narzędzi informatycznych. Pozwoli to na większą pewność, że dany podmiot jest producentem lub handlowcem, a nie wyprzedającą swój majątek osobą fizyczną.
DGP
DGP
Plan kontroli skarbowej / DGP