Chodzi o zmiany w Ordynacji podatkowej, ustawie o VAT oraz ustawach o CIT i PIT. Przepisy przygotowała sejmowa komisja "Przyjazne Państwo".

Nowelizacja Ordynacji podatkowej przewiduje, że organy podatkowe, które rozpatrują odwołania podatników, będą ich informować o swoim stanowisku w ich sprawach. Zgodnie z obecnymi przepisami organ podatkowy, do którego wpłynęło odwołanie, przekazując sprawę do organu odwoławczego musi odnieść się do przedstawionych w odwołaniu zarzutów. O swoich argumentach nie musi jednak informować strony.

Nowelizacja zobowiązuje organ pierwszej instancji do informowania podatnika o sposobie ustosunkowania się do zarzutów odwołania, przy przekazywaniu sprawy do organu odwoławczego. Zdaniem autorów przepisów, zmiana poprawi komunikację między organem podatkowym prowadzącym postępowanie a jego stroną. Zapewni też realizację zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, prawdy obiektywnej oraz prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, ewentualne koszty zmiany dla organów podatkowych mogą wynieść ok. 350 tys. zł, ale dzięki niej podatnicy zaoszczędzą czas, w efekcie postępowania mogłyby ulec skróceniu.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w ustawie o VAT

Z kolei podpisana przez prezydenta nowela ustawy o VAT przewiduje zmniejszenie obowiązków informacyjnych podatników związanych z prowadzeniem ewidencji VAT. Upraszcza ona zasady aktualizacji danych w systemie ewidencji podatników (NIP) i ewidencji dla celu VAT.

Nowe przepisy zwalniają podatników VAT z obowiązku aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT w sytuacji, gdy aktualizowane dane obejmowałyby zgłoszenie aktualizacyjne w systemie ewidencji podatników NIP.