Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała wyniki kontroli przeprowadzonych w izbach i urzędach skarbowych w 2009 roku. Sprawdzono 16 izb i 145 urzędów. Urzędy te zatrudniały 16 957 pracowników.

Wnioski PIP wskazują na pewne nieprawidłowości dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pracy. Przykładowo u 109 pracodawców stwierdzono nierzetelne prowadzenia ewidencji czasu pracy i przekroczenia dobowej normy czasu pracy. U 48 pracodawców wykazano nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń oraz wypłat za godziny nadliczbowe. W 39 placówkach doszło do niewłaściwego ustalenia wymiaru urlopu.

Praktycznie wszystkie błędy wykryte przez PIP i na jej prośbę zostały usunięte jeszcze w 2009 roku.

Inspektorzy PIP stwierdzili, że skala i częstotliwość występowania nieprawidłowości w skarbówce nie dają podstaw do negatywnej oceny funkcjonowania urzędów w sferze ochrony pracy. Stwierdzone w urzędach uchybienia miały często charakter jednostkowy i dotyczyły niewielkiej grupy osób.

Według pracodawców największy problem stanowią środki finansowe, którymi dysponują na bieżące utrzymanie obiektów, modernizację pomieszczeń i stanowisk pracy.

Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów podkreśla, że zgodnie z oceną PIP, stwierdzone uchybienia nie stanowią istotnego naruszenia obowiązujących przepisów.

– Nie wolno bagatelizować wyników kontroli. Szefowie urzędów równie poważnie podchodzą do sprawy – już w ubiegłym roku wykonali większość decyzji i wniosków zawartych w wystąpieniach PIP, a te dotyczące wypłaty świadczeń zrealizowano w 100 proc. – wylicza Magdalena Kobos.

Dodaje, że istotne jest to, że w ocenie inspektorów pracy nieprawidłowości te nie były wynikiem podejmowania przez pracodawców świadomych decyzji mających na celu naruszanie ochrony prawnej pracy, a znaczący wpływ na pracę kontrolowanych jednostek mają warunki lokalowe.

– Mamy tego pełną świadomość i w miarę możliwości finansowych realizujemy inwestycje, które mają na celu poprawę warunków pracy. W tej chwili realizujemy 25 inwestycji – mówi nasza rozmówczyni z MF.