Podatniczka ma na utrzymaniu niepełnosprawną córkę. Planuje przewieźć ją do izraelskiego sanatorium.

– Czy będę mogła odliczyć od dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne związane z odpłatnym przelotem samolotem i pobytem dziecka za granicą w sanatorium oraz korzystaniem przez nie z zabiegów rehabilitacyjnych – pyta pani Krystyna z Poznania.

Podatniczce, która posiada na utrzymaniu niepełnosprawną córkę, przysługuje uprawnienie do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych wyłącznie za pobyt córki w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego (szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium) lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, jeżeli sanatorium w Izraelu jest zakładem lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładem rehabilitacji leczniczej, w rozumieniu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Trzeba ponadto pamiętać, że odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej przysługuje osobie fizycznej, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, tj. posiadającą orzeczony stopień niepełnosprawności, której roczny dochód nie przekracza kwoty 9120 zł, w wysokości faktycznie przez nią poniesionej. Odliczenie nie może jednak przekroczyć wysokości dochodu do opodatkowania. Wydatek ten podlega odliczeniu w roku podatkowym, w którym został poniesiony. Wysokość poniesionego wydatku ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z których wynika, kto poniósł wydatek, w jakiej wysokości i na jaki cel.

Jeżeli podatniczka spełniła wszystkie te warunki i sanatorium w Izraelu może zostać uznane za zakład lecznictwa uzdrowiskowego lub zakład rehabilitacji leczniczej, to przysługuje jej odliczenie poniesionych wydatków.

Warunkiem koniecznym do odliczenia od dochodu poniesionych wydatków jest m.in. przejazd osoby niepełnosprawnej środkami transportu publicznego do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego czy zakładu rehabilitacji leczniczej, czyli środkami transportu dostępnymi dla ogółu ludzi. Środkiem transportu publicznego jest pociąg, autobus, tramwaj, który wykonuje przejazd na stałych liniach według ogólnodostępnego rozkładu jazdy. Również rejsowy samolot, który wykonuje loty według stałego rozkładu lotów jest środkiem transportu publicznego. Za środek transportu publicznego nie może być natomiast uznany samolot tzw. czarterowy, wynajęty na zamówiony lot, i prywatny samochód.

Jeżeli przelot samolotem do Izraela odbył się środkiem transportu publicznego, to wydatek poniesiony na bilet lotniczy dla niepełnosprawnej córki można zaliczyć do wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Podstawa prawna

Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).