Szybkość wypełnienia i złożenia zeznania rocznego nie jest zależna tylko od woli podatnika. Aby móc dokonać rozliczenia rocznego, podatnik musi otrzymać PIT-11. Formularz ten jest informacją o wysokości uzyskanych przychodów, pobranych zaliczkach na podatek, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w danym roku podatkowym.

Obowiązek wystawienia informacji PIT-11 spoczywa na płatnikach, którymi są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące zakładami pracy, a także rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, jak również podmioty wymienione w art. 35 ust. 1 ustawy o PIT (np. areszty śledcze, spółdzielnie, oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej).

Terminem, do którego płatnik powinien wystawić oraz przekazać PIT-11 podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, jest koniec lutego roku następującego po roku podatkowym, którego rozliczenie dotyczy. W 2010 roku jest trochę więcej czasu na dopełnienie tego obowiązku. Wszystko dlatego, że 28 lutego wypada w niedzielę. W związku z tym następuje przesunięcie terminu na pierwszy dzień roboczy. Oznacza to, że ostatnim dniem na wystawienie i przekazanie PIT-11 będzie w rozliczeniu za 2009 rok 1 marca 2010 r.