Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych mogą wybrać kwartalny lub uproszczony sposób wpłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego. Wystarczy, że do 22 lutego zawiadomią o tym urząd skarbowy.
Przedsiębiorcy, do których zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach wybranego sposobu opodatkowania – tzn. zasady ogólne lub jednolity 19-proc. podatek liniowy – mogą również dokonać wyboru formy rozliczeń z fiskusem w trakcie roku podatkowego. Podatnik nie musi opłacać zaliczek na podatek dochodowy co miesiąc. Jeżeli spełnia określone warunki i wybierze kwartalny sposób rozliczeń, może wpłacać podatek tylko cztery razy w roku. Natomiast przedsiębiorca, który chce się pozbyć żmudnego obowiązku wyliczania kwoty należnych zaliczek, może opłacać je w sposób uproszczony, tzn. w stałej wysokości przez cały rok podatkowy.

Mały podatnik

Możliwość opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych kwartalnie przysługuje określonej grupie podatników. Przede wszystkim przywilej ten został powiązany z posiadaniem statusu małego podatnika. Za takiego uważany jest przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro. Limit ten dla podatników chcących opłacać zaliczki kwartalne w 2010 roku wynosi 5067 tys. zł.
Zaliczki kwartalne mogą wpłacać nowe firmy, czyli podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Nie dotyczy to podatnika, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.
Kwartalny sposób wpłacania zaliczek mogą wybrać zarówno przedsiębiorcy obliczający podatek według skali podatkowej, jak i przedsiębiorcy, którzy wybrali liniową metodę rozliczania podatku. Obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochody podatnika przekroczą kwotę powodującą obowiązek zapłaty podatku (3091 zł). Podatek już za I kwartał muszą zapłacić przedsiębiorcy opodatkowani stawką liniową. Zaliczkę za kolejne kwartały wpłaca się w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały. Kwartalna forma wpłaty zaliczek może stanowić przydatne narzędzie usprawniające zarządzanie środkami pieniężnymi przedsiębiorcy, a także przyczynić się do zredukowania obsługi administracyjno-księgowej prowadzonej działalności. Przesunięcie terminu zapłaty zaliczki umożliwia lepsze gospodarowanie gotówką w czasie, a mniejsza liczba wpłat zaliczek w trakcie roku przyczynia się do istotnego uproszczenia rozliczeń podatnika z fiskusem.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co zrobić, żeby rozliczać zaliczki PIT uproszczone lub kwartalne.