W rocznym zeznaniu podatkowym przedsiębiorca wykazuje zaliczki należne, czyli takie, które powinien wpłacać w trakcie roku.
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z ogólną zasadą podatnik może odprowadzać zaliczki miesięczne (albo kwartalne) na zasadach ogólnych według skali 18 proc. i 32 proc. albo też według liniowej 19-proc. stawki. Istnieje też możliwość wpłaty zaliczek w formie uproszczonej w stałej wysokości.
Płatności zaliczkowe uiszczane w trakcie roku podatkowego zaliczane są na poczet rocznego rozliczenia. Ostateczna kwota zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy ustalana jest jednak dopiero w zeznaniu rocznym. Rozliczenie może jednak komplikować się, w sytuacji gdy podatnik pierwotnie błędnie określił wysokość zaliczek, a następnie je uregulował wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.
Jak zauważa Arkadiusz Michaliszyn, doradca podatkowy w kancelarii CMS Cameron McKenna, specyfiką zobowiązania podatkowego w postaci zaliczek na podatek dochodowy jest jego ograniczona żywotność. Zobowiązanie to wygasa wraz z powstaniem zobowiązania do zapłaty podatku (na poczet którego należne były zaliczki).
W przypadku stwierdzenia zaniżenia wysokości zaliczki po zakończeniu roku organ podatkowy może co najwyżej określić wysokość odsetek od zaniżonych zaliczek, ale nie może zobowiązać podatnika do zapłaty samych zaliczek. Oznacza to, że odsetki od zaliczek są zobowiązaniem oderwanym od zaliczek, gdyż mogą zostać naliczone, nawet jeżeli obowiązek zapłaty zaliczek wygasł. Odsetki naliczane są do dnia złożenia rozliczenia rocznego (lub terminu złożenia zeznania).
– Jeżeli podatnik sam ustalił, że zaniżył wysokość zobowiązania z tytułu zaliczek i wpłacił z tego tytułu odsetki, to należy pamiętać, że odsetki są inną kategorią niż same zaliczki – dodaje Arkadiusz Michaliszyn.
Zatem w rocznym zeznaniu podatkowym podatnik powinien wykazać należne zaliczki, czyli nie te, które faktycznie zadeklarował, czy faktycznie zapłacił, ale te, które powinien zadeklarować i wpłacić. Oznacza to, że jeśli należnymi zaliczkami zdaniem podatnika były zaliczki ustalone w drodze korekty, to te zaliczki powinny zostać wykazane w zeznaniu rocznym PIT-36 (część N) lub PIT-36L (część M).
19 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok