Jednym z celów reform finansów publicznych, przedstawionych w dokumencie, "obniżenie poziomu długu publicznego poprzez zmniejszenie potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa (SP), wynikające z wykorzystania aktywów finansowych jednostek sektora finansów publicznych w zarządzaniu płynnością budżetu państwa".

Proponowane narzędzie to "wprowadzenie obowiązku lokowania wolnych środków wybranych jednostek sektora finansów publicznych w formie depozytu (na rachunkach) prowadzonego przez Ministra Finansów".

"Obecnie znaczna część środków jednostek sektora finansów publicznych, tj. kilkanaście do 20 mld zł, jest lokowana w sektorze bankowym, co powoduje powstanie niepotrzebnych kosztów" - głosi "Plan…"

Skutkiem tego rozwiązania byłoby "obniżenie poziomu długu publicznego począwszy od 2010 r. o ok. 14,6 mld zł (ok. 1,1% PKB) średnio w roku i 14,4 mld zł na koniec roku 2010".

"Obniżenie wydatków budżetu państwa w związku z faktem, że oprocentowanie lokat byłoby niższe niż rentowność skarbowych papierów wartościowych emitowanych w celu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Oszczędności z tego tytułu są szacowane na ok. 167 mln rocznie (w cenach roku 2009)" - argumentuje resort finansów w dokumencie.