Podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego zapłacą w tym roku podatek ryczałtowy według jednej 8,5-proc. stawki.
Dziś wchodzą w życie przepisy podpisanej przez prezydenta ustawy z 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wprowadzają korzystne zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatnych nieruchomości). W tym roku obowiązuje niższa stawka ryczałtu od całego przychodu z najmu. Do końca 2009 roku ryczałt w wysokości 8,5 proc. płacili podatnicy, których przychody z najmu nie przekraczały równowartości 4 tys. euro (13 510 zł w 2009 roku). Po przekroczeniu tej kwoty podatek od nadwyżki wzrastał do 20 proc.
Jednolita 8,5-proc. stawka zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych będzie stosowana do przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, które podlegają przepisom ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Warto też wskazać, że znowelizowane przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów wprowadzają nowe regulacje w zakresie tzw. najmu okazjonalnego. Również w tym wypadku zastosowanie będą miały regulacje w zakresie opodatkowania najmu ryczałtem. Ustawodawca podatkowy nie różnicuje bowiem tych dwóch typów najmu.