Polska spółka po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej świadczyła na rzecz Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) usługi oprogramowania. Dostarczała także komputery i systemy bezpieczeństwa. Usługi te wykonywane były w Belgii w okresie do 20 października 2005 r. W związku z tym spółka zwróciła się do organów podatkowych z prośbą o interpretację: czy w tym okresie miała prawo do wystawiania faktur VAT bez podatku od towarów i usług?

Zdaniem spółki, mimo że polskie przepisy o VAT nie przewidywały takiego zwolnienia, mogła z niego korzystać na podstawie przepisów unijnych. Powoływała się na art. 15 ust. 10 VI Dyrektywy Rady UE (77/388/EEC), zgodnie z którym świadczenie usług oraz dostawa towarów dla sił zbrojnych państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do NATO podlegały zwolnieniu z VAT.

Organy uznały jednak, że spółka nie może skorzystać z tego zwolnienia, ponieważ dopiero po 20 października w polskich przepisach obniżono stawkę podatku do 0 proc. Zdaniem organów spółka nie miała wcześniej prawa do wyłączenia i odliczenia VAT. Zatem spółka powinna wystawić faktury wraz z podatkiem od towarów i usług. Organy stwierdziły również, że przepis, na który powoływała się spółka, nie ma charakteru nakazu, a zatem skarżąca nie mogła się na niego powołać.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy przyznał jednak rację spółce i uchylił decyzje organów. Sąd uznał, że w momencie gdy prawo polskie stało w sprzeczności z unijnym, należało zastosować przepisy Dyrektywy. Zatem w omawianej sprawie podatnik miał prawo do wystawienia faktury za usługi bez VAT.

Sygn. akt 4330/06

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl