Limit darowizn w wysokości 9637 zł, które są zwolnione z podatku, odnosi się do każdego z rodziców z osobna.
Przy darowiznach dla dzieci, dokonywanych wspólnie przez rodziców, dla oceny, czy zachodzi konieczność informowania fiskusa o takiej darowiźnie, jej wartość trzeba podzielić przez dwa. W przypadku darowizn od rodziców limit 9637 zł, po przekroczeniu którego trzeba dokonać zgłoszenia nabycia w urzędzie skarbowym, stosuje się odrębnie do każdego z rodziców.
Przykładowo rodzice przelali dziecku ze wspólnego konta 18 tys. zł. Konrad Glapiak, prawnik w HLB Sarnowski & Wiśniewski, wyjaśnia, że w takim przypadku przyjąć należy, że dziecko otrzymało od każdego z rodziców po 9 tys. zł. Pod warunkiem że w poprzednich pięciu latach rodzice nie dokonywali darowizn albo darowizny od każdego z rodziców nie były warte więcej niż 9637 zł, otrzymane przez dziecko 18 tys. zł nie będzie opodatkowane.
Także Jarosław Ziobrowski, prawnik w zespole prawa podatkowego WKB, podkreśla, że kwota przekazana przez rodziców na rzecz dziecka w istocie składa się z dwóch odrębnych darowizn.
Ekspert zwraca uwagę, że wspólność lub rozdzielność majątkowa małżonków nie wpływa na ustalenie kwoty wolnej od podatku. W przypadku nabycia darowizny wchodzącej w skład objętego wspólnością majątkową (ustawową lub umowną) majątku małżonków nabycie następuje od każdego z nich odrębnie.
– Nabycie od rodziców środków pieniężnych w formie darowizny powoduje wyłączenie z podstawy opodatkowania w stosunku do każdego z rodziców odrębnej kwoty 9637 zł, a zatem w takim przypadku obdarowany nie ma obowiązku zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego – podsumowuje Jarosław Ziobrowski.Nie podlega opodatkowaniu nabycie darowizny od jednej osoby o wartości nieprzekraczającej 9637 zł, pod warunkiem że darowiznę otrzymała osoba z I grupy podatkowej, do której zalicza się m.in. dzieci otrzymujące darowizny od rodziców. Ograniczenie kwotowe dotyczy sumy wartości majątku nabytego od jednej osoby w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.
Piotr Chróścicki, ekspert podatkowy z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej, przypomina, że warunkiem zastosowania zwolnienia jest zgłoszenie do urzędu skarbowego otrzymanej darowizny na druku SD-Z2 w ciągu sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, to muszą one zostać przekazane na rachunek bankowy nabywcy lub rachunek w SKOK albo przekazem pocztowym. W przeciwnym przypadku obdarowany będzie zobowiązany do zapłaty podatku.
Ważne
Jeśli wartość darowizny przekazanej przez rodzica na rzecz dziecka przekracza 9637 zł, osoby obdarowane mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, gdy złożą formularz SD-Z2.