Audytorzy wewnętrzni z sektora finansów publicznych muszą sporządzić plany audytu na 2008 rok. Obowiązek ten wynika z art. 53 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Plan audytu powinien być oparty na analizie ryzyka, a następnie przedłożony kierownikowi jednostki, a także ministrowi finansów. Audytorzy mają na to czas do końca października. Plany audytu można przesyłać zarówno w wersji papierowej (Ministerstwo Finansów, depar- tament koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa), jak i elektronicznej na adres: kfiaw@mofnet.gov.pl.

Na stronie internetowej www. mf. gov. pl opublikowany został elektroniczny wzór planu.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl