PORADA

Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową posiadają dwa mieszkania. W jednym zameldowana jest żona, w drugim mąż.

- Czy skorzystamy z żoną z ulgi meldunkowej przy sprzedaży tych mieszkań - pyta pan Waldemar z Gdańska.

Odpowiedź jest twierdząca. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia m. in. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie - jeżeli podatnik był zameldowany w tym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia w urzędzie skarbowym.

- Przy czym zwolnienie to ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków - podkreśla Marcin Rogalski, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Dodaje, że biorąc pod uwagę gramatyczne znaczenie tego ostatniego przepisu należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy nieruchomość stanowi wspólność majątkową małżeńską, ulga meldunkowa będzie miała zastosowanie do obojga małżonków.

- Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy w lokalu zameldowany był przez wymagany okres tylko jeden z małżonków, także drugi może skorzystać ze zwolnienia podatkowego, jeśli oboje małżonkowie spełniają pozostałe warunki ulgi - argumentuje Marcin Rogalski.

Jego zdaniem, sformułowanie zwolnienie ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, powinno być interpretowane w ten sposób, że warunki zwolnienia należy rozpatrywać w stosunku do nich łącznie, a nie rozdzielnie.

Przepis ten nie stwierdza, że warunki zwolnienia powinny zaistnieć dla każdego z małżonków z osobna, lub też, że spełnienie warunków zwolnienia (w tym wymogu zameldowania) przez jednego z małżonków nie wyłącza konieczności spełnienia ich przez drugiego małżonka. Takie dodatkowe warunki nie wynikają bezpośrednio z przepisów ustawy. Niestety, stanowisko organów podatkowych w omawianej kwestii nie jest jednolite.

CO TO JEST ULGA MELDUNKOWA

Wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane m.in. z odpłatnego zbycia domu lub lokalu mieszkalnego, jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.