• ZGŁOSZENIA INTRASTAT. Do 10 września podatnicy powinni przekazać do urzędów skarbowych zgłoszenia INTRASTAT. Jest to system statystyki obrotów handlowych między państwami Unii Europejskiej. Jednym ze sposobów dokonywania zgłoszenia jest użycie systemu teleinformatycznego Celina.
  • TERMIN ZAPŁATY PODATKU. Do 17 września (ustawowy termin 15 przypada w sobotę) podatek od nieruchomości muszą wpłacić osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, budowle, a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Więcej www.mf.gov.pl

■ ZWROT VAT NIE ZAWSZE MOŻLIWY. Gdy lokal niemieszkalny nie spełnia po przebudowie warunków określonych odrębnymi przepisami dla lokali mieszkalnych, nie jest możliwy zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Sygn. akt I SA/Sz 39/07

■ SANKCJA VAT DLA PODMIOTÓW ZBIOROWYCH. Niedopuszczalne jest stosowanie poprzez analogię wyroku Trybunału Konstytucyjnego, odnosząc ustalenia co do niemożności obciążania osób fizycznych dodatkowym zobowiązaniem podatkowym do podmiotów zbiorowych w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyn zagrożony karą. Możliwe jest obciążenie podatnika sankcją VAT na podstawie starej ustawy z 1993 roku, jeżeli dotyczy ona okresów rozliczeniowych sprzed uchylenia aktu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Sygn. akt I SA/Gd 565/07

■ UDZIAŁ GMIN W PIT. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 roku wyniesie 36,49 proc. i będzie o 0,27 proc. wyższy niż zaplanowany udział w roku obecnym - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Więcej www.mf.gov.pl