Nawet, jeżeli spółka zaciągnęła pożyczki przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, to przy ich konwersji na kapitał po tej dacie ma prawo je uwzględnić przy naliczaniu podatku od czynności cywilnoprawnych.
ORZECZENIE
Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił wczoraj skargę kasacyjną Elektrowni Pątnów II, na korzyść której 12 listopada 2009 r. orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-441/08 dotyczącej podatku kapitałowego. Jak wyjaśnił sędzia NSA Marek Zirk-Sadowski, prezes Izby Finansowej, w tym przypadku sprawa jest oczywista. W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne NSA, ETS potwierdził, że polskie organy podatkowe mają obowiązek stosowania Dyrektywy kapitałowej 69/335/EWG, także gdy pożyczka została udzielona przed wejściem Polski do UE, a jej konwersja na kapitał została dokonana po akcesji. Tym samym organy podatkowe będą w takich sytuacjach musiały uwzględniać mechanizm przewidziany w art. 5 ust. 3 tiret drugie Dyrektywy 69/335/EWG.
Sprawa dotyczyła odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego z tytułu zmiany umowy spółki w związku z podwyższeniem kapitału. Podwyższenia dokonano po wejściu Polski do UE, przez konwersję pożyczek udzielonych spółce w latach 2002–2004.
Organy podatkowe odmówiły spółce zastosowania art. 5 ust. 3 tiret drugie dyrektywy kapitałowej. W ich ocenie dyrektywa nie miała zastosowania do sytuacji, gdy pożyczki były udzielane przed wejściem Polski do UE, a konwersja następowała już po akcesji. Wyrok jest prawomocny.
Sygn. akt II FSK 2018/09