JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

W przypadku zakwestionowania przez kontrahenta e-komunikatu przy wystawianiu faktur elektronicznych podatnik dokonuje uzupełniania lub poprawienia danej informacji i ponownie wysyła cały e-komunikat. Nie dochodzi jednak do zmiany obowiązkowych elementów faktury.

Czy każdą zmianę w danych e-komunikatu należy uznać za naruszenie integralności danych e-faktury?

ODPOWIEDŹ IZBY

Faktury VAT mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktur i integralność danych. W przypadku zmiany jakiegokolwiek elementu faktury pierwotnej niezbędna jest jej korekta.

Skoro wystąpiła pomyłka w jakiejkolwiek pozycji faktury pierwotnej, a podatnik ponownie wysyła e-komunikat, to brak jest podstaw do twierdzenia, że zagwarantowana jest integralność treści danej faktury, bowiem w obrocie prawnym istnieje pierwotna faktura, która zawiera określone dane, i następna faktura, która dokumentuje tę samą czynność, ale zawiera zmienione dane.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 lutego 2008 r. (nr 1401/PH-I/4407/14-59/07/AŁ/PV-I)

DAMIAN PANEK

doradca podatkowy w Grant Thornton Frąckowiak

Przepisy określają, że podatnicy mogą wystawiać i przesyłać faktury w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI). Zatem istotnym elementem w przypadku przesyłania do naszych kontrahentów faktur w formacie elektronicznym jest to, aby w związku z ich przysłaniem drogą elektroniczną zmianie nie uległy dane w niej zawarte. Nie może bowiem dojść do sytuacji, w której to dane zawarte na fakturze elektronicznej (np. kwota podatku) u wystawcy będą różnić się od danych zawartych na tej samej fakturze u odbiorcy. Prawodawca określił minimalny zakres danych, które musi zawierać faktura VAT. Tym samym faktura VAT może również zawierać dodatkowe informacje (np. numer zamówienia). Podatnicy niekiedy w jednym e-komunikacie, przesyłając faktury elektroniczne, oprócz podstawowych danych wymaganych przepisami przesyłają również takie dodatkowe informacje. W opinii organów podatkowych dokonanie jakichkolwiek zmian w treści (w tym również informacji dodatkowych) w e-komunikacie spowoduje naruszenie jego integralności. Stanowisko organów podatkowych wydaje się być nieco zbyt rygorystyczne. Przepisy wymagają bowiem zachowania integralności treści faktury, a nie informacji dodatkowych niestanowiących treści samej faktury.