Umorzenie zobowiązań upadłego konsumenta nie powoduje powstania u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.
INTERPELACJA
Podatnicy, którzy ogłaszają upadłość konsumencką, nie zapłacą podatku dochodowego. Takie stanowisko przedstawiło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 12854).
Zdaniem MF w następstwie umorzenia zobowiązań upadłego konsumenta wystąpi dla niego pożytek, jednak nie można tu mówić o powstaniu przychodu podlegającego opodatkowaniu, gdyż byłoby to sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem instytucji upadłości konsumenckiej. Zwolnienie ze zobowiązań przy upadłości konsumenckiej nie może skutkować powstaniem nowych zobowiązań, stąd brak jest podstaw do określania przychodu podatkowego. Nie ma konieczności wprowadzania do ustawy o PIT zwolnienia dotyczącego umorzonych zobowiązań wynikających z upadłości konsumenckiej, gdyż aby zwolnić z opodatkowania określony rodzaj przychodu, musi on najpierw powstać.
Resort zwrócił uwagę, że postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej odbywa się na wniosek dłużnika, który jest zobowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek celem zaspokojenia wierzycieli. O umorzeniu niezaspokojonych zobowiązań upadłego oraz o zakończeniu postępowania upadłościowego orzeka sąd, ale już po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli. Umorzenie zobowiązań faktycznie następuje w sytuacji, gdy upadły nie ma już majątku.