■ Izba Skarbowa we Wrocławiu wdraża: system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2001, system CAF (Wspólna Metoda Oceny), metodykę PRINCE2 i technikę pracy grupowej (WORKFLOW). Po co takie systemy?

- Wprowadzenie nowych rozwiązań ma uporządkować i unowocześnić dotychczas funkcjonujące procedury. ISO, CAF, PRINCE 2, WORKFLOW pozwolą na zmianę kultury organizacyjnej, w tym widzimy przyszłość administracji podatkowej. Korzystając z doświadczeń Izby Skarbowej w Zielonej Górze (ISO), Izby Skarbowej w Warszawie (CAF), a także unijnego programu Transition Facility 2005, chcemy zrobić krok do przodu i usprawnić dotychczasowe funkcjonowanie naszych instytucji. Tak, żeby zarówno podatnicy, jak i pracownicy, mogli wynieść z tego korzyści - dostępność i oszczędność czasu, zmniejszenie kosztów pracy, przejrzyste standardy, poprawę wizerunku. To nie tylko znak czasu, to konieczność.

■ Zainteresowanie wzbudza technika pracy grupowej WORKFLOW. Na czym ona polega?

- To komunikacja przez wewnętrzną sieć informatyczną. Wspólna praca nad dokumentami wyłącznie w formie elektronicznej nie tylko usprawni sposób przepływu informacji pomiędzy komórkami, ale da też pracodawcy możliwość kontroli, aby pracownicy załatwiali sprawy w terminie. Pozwoli także wpłynąć na jakość wydawanych rozstrzygnięć.

Również korzystanie z metodyki PRINCE 2, czyli tzw. pracy na projektach, pozwoli profesjonalnie przygotować wdrożenie istotnych zmian organizacyjnych, najczęściej informatycznych, m.in. określić, co należy zrobić, dlaczego właśnie takie czynności wykonać, kiedy i w jakiej kolejności. Wszystkie odchylenia od planu będą widoczne. Jest to jedna z metod skutecznego działania.

■ ISO i CAF to systemy usprawniające pracę, ale też podnoszące prestiż. Dlaczego Izba chce z tych systemów korzystać?

- ISO - nie chodzi tu o certyfikat, a o wyeliminowanie czynności zbytecznych, które prowadzą do nadmiernej biurokratyzacji i zabierają urzędnikom czas, który powinni przeznaczyć na sprawy podatnika.

Natomiast system CAF pozwoli na ocenę funkcjonowania Izby Skarbowej we Wrocławiu. W wyniku takiej samooceny instytucja może zidentyfikować swoje słabe i mocne strony. System pozwoli wyeliminować błędy, wskaże kierunki rozwoju. Oceniane będzie m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, strategia czy planowanie. A celem podstawowym pozostanie usprawnianie obsługi podatników.

Rozmawiała EWA MATYSZEWSKA