Jak korzystać na samotnym wychowaniu dziecka

Rodzicom samotnie wychowującym dzieci fiskus przyznaje pewne preferencje. Aby z nich skorzystać – podobnie jak przy rozliczeniu małżeńskim – trzeba spełnić pewne warunki.

Przepisy przewidują, że z preferencji skorzystają samotni rodzice wychowujący dzieci:

● małoletnie,

● bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

● do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach skali PIT lub z kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej PIT z wyjątkiem renty rodzinnej.

Preferencja polega na tym, że podatek jest określony, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.

Warto wiedzieć, że za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Pamiętaj

Osoba samotnie wychowująca dziecko to osoba, która w określonej sytuacji, w określonym czasie zupełnie sama zajmuje się wychowywaniem dziecka. Wychowywać – to zapewnić osobie niedorosłej osiągnięcie rozwoju fizycznego i psychicznego, zapewnić opiekę istocie niedorosłej i doprowadzić ją do samodzielności.

To jest tylko część artykułu. Zobacz o jakich poradach przeczytasz w pełnym wydaniu:

- Jak rozliczyć się łącznie z małżonkiem

- Jak odliczać ulgę na dzieci niepełnosprawne

- Czy odliczyć ulgę na dziecko, które wzięło ślub

- Jak odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne

- Jak uwzględnić składki zdrowotne

- Czy można uwzględnić składki zagraniczne

- Kto skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej

- Czy można skorzystać z ulgi odsetkowej

- Jak odliczyć wydatki internetowe

- Jak darowizna na Kościół pomniejszy dochód

- Kiedy opłaca się oddać krew

- Jak wykazać darowiznę dla potrzebujących

- Czy opłacają się inwestycje w nowe technologie

- Kto skorzysta z ulgi abolicyjnej

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 15 sposobów, jak zmniejszyć PIT za 2009 rok.