Z roku na rok topnieje katalog ulg podatkowych, z których można korzystać w rocznym rozliczeniu z fiskusem. Jednak jest jeszcze kilka odliczeń, które można uwzględnić. Są też pewne preferencje, które pozwolą zmniejszyć zobowiązanie podatkowe do zapłaty.

Jak korzystać na samotnym wychowaniu dziecka

Rodzicom samotnie wychowującym dzieci fiskus przyznaje pewne preferencje. Aby z nich skorzystać – podobnie jak przy rozliczeniu małżeńskim – trzeba spełnić pewne warunki.
Przepisy przewidują, że z preferencji skorzystają samotni rodzice wychowujący dzieci:
● małoletnie,
● bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
● do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach skali PIT lub z kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej PIT z wyjątkiem renty rodzinnej.
Preferencja polega na tym, że podatek jest określony, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.
Warto wiedzieć, że za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Pamiętaj
Osoba samotnie wychowująca dziecko to osoba, która w określonej sytuacji, w określonym czasie zupełnie sama zajmuje się wychowywaniem dziecka. Wychowywać – to zapewnić osobie niedorosłej osiągnięcie rozwoju fizycznego i psychicznego, zapewnić opiekę istocie niedorosłej i doprowadzić ją do samodzielności.
To jest tylko część artykułu. Zobacz o jakich poradach przeczytasz w pełnym wydaniu:

- Jak rozliczyć się łącznie z małżonkiem

- Jak odliczać ulgę na dzieci niepełnosprawne

- Czy odliczyć ulgę na dziecko, które wzięło ślub

- Jak odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne

- Jak uwzględnić składki zdrowotne

- Czy można uwzględnić składki zagraniczne

- Kto skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej

- Czy można skorzystać z ulgi odsetkowej

- Jak odliczyć wydatki internetowe

- Jak darowizna na Kościół pomniejszy dochód

- Kiedy opłaca się oddać krew

- Jak wykazać darowiznę dla potrzebujących

- Czy opłacają się inwestycje w nowe technologie

- Kto skorzysta z ulgi abolicyjnej

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 15 sposobów, jak zmniejszyć PIT za 2009 rok.