Tylko darowizna na rzecz kościelnej osoby prawnej przekazana na cele charytatywno-opiekuńcze podlega odliczeniu w całości. Darowizny na cele kultu religijnego są limitowane.
Podatniczka w czerwcu 2009 r. przekazała 1 tys. zł na budowę nowego kościoła.
– Czy to prawda, że jest to tzw. darowizna kościelna odliczana bez limitu – pyta pani Anna z Wrocławia.
Nie. W tym przypadku podstawą odliczenia nie będą ustawy kościelne. Taka darowizna co do zasady może być również odliczona w zeznaniu rocznym, ale w granicach limitu, na podstawie ustawy o PIT.
Trzeba pamiętać, że obecnie obowiązują dwa rodzaje darowizn odliczanych od dochodu. Różnica między nimi jest taka, że jedna jest ograniczona limitem, a druga nie. Jednym z rodzajów darowizny limitowanej jest darowizna na cele kultu religijnego. Cel ten nie jest jednak tożsamy z celem, na jaki musi być przeznaczona darowizna kościelna odliczana bez limitu. W tym przypadku odliczeniu podlega kwota przekazana na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych.
Cel kultu religijnego jest szerszy. Podatnik może odliczyć pieniądze czy darowizny rzeczowe związane ze swoim wyznaniem. Dla przykładu darowizna limitowana może zostać wykorzystana na budowę kościoła, remont dachu, bieżące wydatki parafii i kościoła, takie jak kwiaty, środki czystości itp. Na podatniku nie ciąży obowiązek przedstawiania sprawozdania z wykorzystania pieniędzy. Inaczej jest w przypadku darowizny odliczanej bez limitu. Tu ustawodawca wskazuje bardziej konkretny cel: działalność chartytatywno-opiekuńczą. Jej definicję można znaleźć w przepisach dotyczących poszczególnych kościołów. Dla przykładu działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła katolickiego obejmuje m.in. prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki, prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek.Darowiznę na budowę kościoła można zatem odliczyć w ramach tzw. ulgi na cele kultu religijnego. W tym przypadku obowiązuje limit odliczenia, który wynosi 6 proc. dochodu rocznego. Dotyczy on wszystkich darowizn limitowanych przekazanych w danym roku podatkowym. Jeżeli więc darowizna na budowę kościoła nie przekroczyła 6 proc. dochodu, można ją odliczyć w całości. Gdyby podatnik ufundował więcej darowizn, które podlegają odliczeniu należy zsumować ich wartość i sprawdzić, czy nie przekracza ona limitu.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154 z późn. zm.).