Wszelkie podania do urzędu skarbowego, w tym również wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, będą mogły być wnoszone przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego. Takie zmiany w Ordynacji podatkowej zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Wczoraj w Sejmie odbyło się jego drugie czytanie.

Warunkiem wnoszenia podań (żądań, wyjaśnień, odwołań, zażaleń, ponagleń i wniosków) do organu podatkowego w formie dokumentu elektronicznego będzie ich odpowiednie uwierzytelnienie. Identy- fikacja podatnika będzie następowała przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów publicznych, w tym przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu. Podatnik, który nie będzie chciał skorzystać z możliwości składania podań przez internet, będzie mógł tak jak dotychczas wnosić je pisemnie lub ustnie do protokołu. Z Ordynacji podatkowej znikną natomiast przestarzałe metody wnoszenia podań telegraficznie bądź za pomocą dalekopisu i telefaksu.

Istotnym udogodnieniem będzie rozszerzenie prawa podatnika do wglądu w akta sprawy poprzez umożliwienie mu dostępu przez internet do pism składanych w formie dokumentu elektronicznego i doręczanych w tej formie przez organ podatkowy.

Doręczanie pism z wyjątkiem zaświadczeń za pośrednictwem internetu będzie możliwe tylko gdy podatnik wystąpi do organu podatkowego o taki sposób doręczenia lub wyrazi na to zgodę. Jednocześnie wprowadzane zostaną nowe regulacje w zakresie zasad doręczania dokumentów elektronicznych. Zamiast samego e-dokumentu do adresata będzie wysyłana jedynie informacja o możliwości jego odbioru pod danym adresem elektronicznym. Zmiany mają zagwarantować poufność korespondencji do momentu potwierdzenia doręczenia. Projekt został skierowany do bloku głosowań.