Wszczęcie postępowania podatkowego w sprawie, która była przedmiotem kontroli, następuje dopiero w razie niezłożenia przez podatnika deklaracji lub niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości.
U podatnika prowadzona jest kontrola podatkowa. Obawia się, że w wyniku kontroli zostanie wszczęte wobec niego postępowanie podatkowe. Nie orientuje się w przepisach podatkowych.
– Czy organ podatkowy ma obowiązek informowania mnie o przysługujących mi prawach – pyta pan Hieronim z Oleśnicy.
Organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 12037), organ podatkowy nie może ograniczyć się do podania stronie samej treści przepisów prawa podatkowego, lecz ma również obowiązek udzielenia wyjaśnień służących zrozumieniu tych przepisów. Organ podatkowy ma obowiązek udzielenia informacji w takim zakresie, w jakim – w okolicznościach konkretnej sprawy – jest to obiektywnie niezbędne w danym stadium postępowania dla obrony interesów strony.
Resort podkreślił, że przepisy Ordynacji podatkowej nakładają na organy podatkowe obowiązek zamieszczenia w upoważnieniu do wszczęcia kontroli podatkowej pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego. Kontrolujący musi także zamieścić w protokole kontroli ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli oraz pouczenie o prawie złożenia – oprócz zastrzeżeń lub wyjaśnień – również korekty deklaracji. Wskazać bowiem należy, że w przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego wszczęcie przez organ podatkowy postępowania podatkowego w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od zakończenia kontroli, następuje dopiero w razie niezłożenia przez podatnika deklaracji lub niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości.
Podstawa prawna
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra – na interpelację poselską nr 12037.